א מפרטי מדפסת 

background image

תספדמ יטרפמ

HEWW

background image