sk

background image

použitie

hp LaserJet

1010 1012 1015

series

Tlačiare

background image
background image

Tlačiareň
hp LaserJet 1010
hp LaserJet 1012
hp LaserJet 1015
series

používateľská príručka

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Informácie o autorských právach

Copyright spoločnos• Hewlett-Packard 2003

Všetky práva vyhradené. Reprodukcia, úpravy
alebo preklady bez predchádzajúceho
písomného povolenia sú zakázané s výnimkami,
ktoré povoľuje autorské právo.

Používateľovi tlačiarne Hewlett-Packard, ktorej
súčas•ou je táto používateľská príručka, je
udelená licencia na: a) vytlačenie papierových
kópií tejto používateľskej príručky na OSOBNÉ,
INTERNÉ alebo FIREMNÉ použitie, s výnimkou
ich predaja alebo distribúcie; b) umiestnenie
elektronickej kópie tejto používateľskej príručky
na sie•ový server za predpokladu, že prístup k nej
bude obmedzený iba na PERSONÁL alebo
INTERNÝCH používateľov tlačiarne
Hewlett-Packard, ktorej súčas•ou je táto príručka.

Číslo publikácie: Q2460-online
Edition 2, 9/2003

Záruka

Informácie uvedené v tomto dokumente
podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia.

Hewlett-Packard neposkytuje žiadnu záruku
týkajúcu sa týchto informácií.

HEWLETT-PACKARD ŠPECIFICKY ODMIETA
PREDPOKLADANÚ ZÁRUKU NA
OBCHODOVATEĽNOS• A SPÔSOBILOS•
PRE KONKRÉTNE POUŽITIE.

Spoločnos• Hewlett-Packard nebude
zodpovedná za žiadne priame, nepriame,
náhodilé, následné alebo iné škody, ktoré sú
domnelo v spojení s poskytnutím alebo použitím
tejto informácie.

Informácie o obchodných značkách

Microsoft®, Windows®, a Windows NT® sú
v USA registrované ochranné značky
spoločnosti Microsoft Corporation.

Energy Star® a logo Energy Star® sú v USA
registrované značky Komisie pre ochranu
životného prostredia Spojených štátov.

Netscape je americká ochranná značka
spoločnosti Netscape Communications
Corporation.

Akékoľvek ďalšie produkty zmienené v tomto
dokumente môžu by• ochrannými značkami
príslušných spoločností.

background image

6.::