HP LaserJet 1015 Printer - Sekvence indikátorů

background image

Sekvence indikátorů

1

Symbol stavu “indikátor vypnut”.

2

Symbol stavu “indikátor zapnut”.

3

Symbol stavu “indikátor bliká”.

Sekvence indikátorů

Indikátory
stavu

Stav tiskárny

Potřebná činnost

Připraveno

Tiskárna je připravena k tisku.

Není nutno provést žádnou akci.

Zpracování

Tiskárna přijímá nebo zpracovává data.

Počkejte, až se úloha vytiskne.

Režim čištění, test systému tiskárny

Tiskne se čisticí stránka nebo zkušební
stránka.

Vyčkejte, dokud tiskárna nedokončí tisk a nepřejde
do stavu Připraveno. Může to trvat až 2 minuty.

Vyčkejte, dokud tiskárna nedokončí tisk stránky pro
ověření funkčnosti systému tiskárny a nepřejde do
stavu Připraveno.

1

2

3

background image

CSWW

Sekvence indikátorů 61

Přejděte zpět k této části:

Hledání řešení

.

Nedostatek paměti

Tiskárně došla paměť.

Zpracovávaná stránka může být příliš složitá a paměť
tiskárny není dostačující. Snižte rozlišení. Viz

Význam nastavení kvality tisku

, kde najdete další

informace.

Dvířka jsou otevřená, v tiskárně není
médium, chybí tisková kazeta nebo došlo k
uvíznutí média.

Tiskárna je v chybovém stavu, který
vyžaduje zásah obsluhy nebo jinou pomoc.

Zkontrolujte následující:

Dvířka tiskové kazety jsou zcela zavřena.

Je vloženo médium. Pokyny najdete v části

Vkládání médií

.

Tisková kazeta je v tiskárně správně
nainstalována. Pokyny najdete v části

Výměna

tiskové kazety

.

Nedošlo k uvíznutí média. Pokyny najdete zde:

Odstranění uvíznutého papíru

.

Inicializace tiskárny

Probíhá inicializace tiskárny.

Není nutno provést žádnou akci.

Kritická chyba

Všechny indikátory svítí.

Odpojte napájení tiskárny na 30 minut a znovu ji
zapněte.

Pokud tiskárna stále vykazuje chybu,
kontaktujte technickou podporu HP.
Viz

Technická podpora společnosti HP

.

Všechny indikátory jsou vypnuty.

Zkontrolujte napájení tiskárny.

Odpojte oba konce napájecího kabelu a znovu
je zapojte.

Sekvence indikátorů (pokračování)

Indikátory
stavu

Stav tiskárny

Potřebná činnost

background image

62 Kapitola 6

CSWW