HP LaserJet 1015 Printer - Vytištěná stránka se liší od zobrazení na obrazovce

background image

Vytištěná stránka se liší od zobrazení na obrazovce

Zvolte položku, která nejlépe vystihuje daný problém:

Zkreslený, nesprávný nebo neúplný text

Chybějící grafika nebo text, prázdné stránky

Formát stránky se liší od formátu na jiné tiskárně

Kvalita grafiky

Přejděte zpět k této části:

Hledání řešení

.

Problémy s tiskem stránek

Problém

Řešení

Zkreslený, nesprávný nebo neúplný text Paralelní kabel nebo kabel USB může být uvolněný nebo vadný.

Vyzkoušejte následující:

Vytiskněte úlohu, o které víte, že je v pořádku.

Pokud je to možné, připojte kabel USB nebo paralelní kabel a tiskárnu
k jinému počítači a vytiskněte úlohu, o které víte, že je v pořádku.

Odpojte napájecí kabel, odpojte oba konce kabelu USB nebo
paralelního kabelu, opět je připojte a připojte napájecí kabel.

UPOZORNĚNÍ

Před připojením kabelu k tiskárně vždy odpojte tiskárnu od napájení.
V opačném případě může dojít k poškození tiskárny.

Při instalaci softwaru mohl být vybrán špatný ovladač tiskárny. Zkontrolujte,
zda je ve vlastnostech tiskárny vybrán správný ovladač.

Problém může být v softwarové aplikaci. Zkuste tisknout z jiné aplikace.

Chybějící grafika nebo text, prázdné
stránky

Zkontrolujte, zda soubor neobsahuje prázdné stránky.

Na tiskové kazetě mohla zůstat těsnicí páska. Vyjměte tiskovou kazetu
a vytáhněte těsnicí pásku. Vložte tiskovou kazetu zpět. Pokyny najdete
v části

Výměna tiskové kazety

.

Nastavení grafiky ve vlastnostech tiskárny nemuselo být správné pro
daný typ tiskové úlohy. Zkuste jiné nastavení grafiky ve vlastnostech
tiskárny. Další informace najdete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

Formát stránky se liší od formátu na jiné
tiskárně

Pokud jste k vytvoření dokumentu použili starší nebo jiný ovladač tiskárny
(software tiskárny) nebo nastavení vlastností tiskárny v softwaru jsou
odlišná, formát stránky se může změnit, budete-li tisknout pomocí nového
ovladače tiskárny nebo nového nastavení. Zkuste změnit rozlišení, formát
papíru, nastavení písma a další nastavení. Viz

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

,

kde najdete další informace.

Kvalita grafiky

Tisková úloha mohla být nevhodně nastavena. Zkontrolujte nastavení
grafiky, například rozlišení ve vlastnostech tiskárny, a upravte je. Další
informace najdete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

background image

64 Kapitola 6

CSWW