HP LaserJet 1015 Printer - Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard

background image

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard

1.

Společnost HP poskytuje konečnému spotřebiteli záruku na to, že její hardware, příslušenství a spotřební materiál bude bez
vad materiálu a zpracování po výše uvedenou dobu po jeho zakoupení. Pokud Společnost HP obdrží v záruční době
reklamaci takové vady, je povinna podle svého rozhodnutí výrobky, u kterých se vada prokáže, opravit nebo vyměnit.
Náhradní výrobek může být nový, nebo ekvivalentní novému.

2.

Společnost HP poskytuje záruku na to, že její software, pokud byl správně instalován a užíván, nebude mít závady
v provádění programovacích instrukcí z důvodu vady materiálu a zpracování po výše uvedenou dobu po jeho zakoupení.
Pokud HP obdrží v záruční době reklamaci takové vady, je povinna vyměnit médium, které z důvodu této vady neprovádí
programovací instrukce.

3.

Společnost HP neposkytuje záruku na to, že užívání jejích výrobků bude nepřerušené nebo bezchybné. V případě, že
HP není schopna v přiměřené době opravit nebo vyměnit příslušný výrobek podle podmínek stanovených v záruce, má
uživatel právo na základě neprodleného vrácení výrobku na vrácení ceny, za kterou zboží zakoupil.

4.

Výrobky HP mohou obsahovat repasované části ekvivalentní novým, pokud se jedná o výkon, nebo náhodně použité
součásti.

5.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené (a) nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou nebo kalibrací, (b) užíváním
software, rozhraní, dílů nebo spotřebního materiálu od jiných dodavatelů, (c) neoprávněnými úpravami nebo nesprávným
používáním, (d) provozováním mimo stanovené parametry prostředí výrobku, nebo (e) nedostatečnou přípravou místa pro
instalaci nebo nedostatečnou údržbou.

6.

SPOLEČNOST HP NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ VÝSLOVNÉ PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ ZÁRUKY

. V ROZSAHU

PRAVOMOCI MÍSTNÍCH ZÁKONŮ JE PLATNOST VŠECH NEPŘÍMÝCH ZÁRUK, PODMÍNEK, OBCHODOVATELNOSTI,
USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO ZPŮSOBILOSTI K URČITÉMU ÚČELU OMEZENA NA DOBU PLATNOSTI VÝŠE UVEDENÉ
VÝSLOVNÉ ZÁRUKY. Zákony některých zemí/oblastí, států nebo provincií nepovolují omezení platnosti odvozené záruky,
proto si ověřte, zda se vás výše uvedené omezení týká. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a případná další
práva, která se liší podle konkrétní země/oblasti, státu nebo provincie.

7.

V ROZSAHU PRAVOMOCI MÍSTNÍCH ZÁKONŮ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ
O ZÁRUCE VAŠIMI VÝHRADNÍMI OPRAVNÝMI PROSTŘEDKY. KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH PŘÍPADŮ SPOLEČNOSTI
HP NEBO JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA ZTRÁTU DAT NEBO ZA JAKOUKOLI JINOU PŘÍMOU,
ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNOU, NÁSLEDNOU NEBO JINOU ŠKODU (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRACENÝCH DAT),
VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠENÍ SMLOUVY, Z DELIKTU NEBO JINÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY. Zákony některých zemí/oblastí, států
nebo provincií nepovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, proto si ověřte, zda se
vás výše uvedené vyloučení nebo omezení odpovědnosti týká.

TÝKÁ SE SPOTŘEBNÍCH TRANSAKCÍ V AUSTRÁLII A NA NOVÉM ZÉLANDU; ZÁRUČNÍ PODMÍNKY UVEDENÉ V TOMTO
PROHLÁŠENÍ NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJI
TOHOTO VÝROBKU UŽIVATELI, POKUD TO DOVOLUJE ZÁKON; POUZE JE DOPLŇUJÍ.

ZÁRUČNÍ DOBA:

Jeden rok od data zakoupení.

background image

102 Dodatek C

CSWW