HP LaserJet 1015 Printer - Rejstřík

background image

Rejstřík 109

Rejstřík

B

brožury, tisk 34

C

cesty média

hlavní vstupní zásobník 8
prioritní vstupní zásobník 8
vymezovače médií 8
výstupní přihrádka 9

Č

Číslo ii
čištění

dráha média 48
oblast tiskové kazety 46
podávací válec 72
tiskárna 46

D

druhy médií 21
dvířka

tisková kazeta 5, 10

E

Energy Star 84

F

fólie

pokyny k používání 95
tisk 22

formuláře, tisk 26
funkce 4

kvalita 4
profesionální kvalita 4
rychlost 4
úspora peněz 4

G

grafika

chybí 63
špatná kvalita 63

H

hlášení, tisk 50
hlavička, tisk 26
hlavní vstupní zásobník 5, 8

vložení 21

hlavní vypínač 6

Ch

chybějící grafika 63
chybějící text 63
chyby, software 64

I

indikátor Pokračovat 5
indikátor Pozor 5
indikátor Připraveno 5

indikátory

Pokračovat 5
Pozor 5
Připraveno 5
sekvence indikátorů 60

informace, odkazy na vybraná témata 2
informační stránky, tisk 50

K

kabel

paralelní 16
USB 16

kabel USB, připojení 16
karta Dokumentace (panel nástrojů HP) 54
karta Odstraňování problémů (panel nástrojů HP) 53
karta Stav (panel nástrojů HP) 53
karta Výstrahy (panel nástrojů HP) 54
konfigurace

HP LaserJet 1010 3
HP LaserJet 1012 3
HP LaserJet 1015 3

kontaktování společnosti HP 106
kryt zásobníku 5
kvalita tisku

nastavení 37
nezafixovaný toner 66
opakované svislé vady 66
přehyb 67
režim EconoMode 38
rozmazaný toner 66
rozptýlený toner na obrysu 68
skvrny od toneru 65
světlý nebo bledý tisk 65
svislé čáry 65
šedé pozadí 66
vynechávky 65
zdeformované znaky 67
zkosení stránky 67
zkroucení 67
zvlnění 67
zvrásnění 67

L

licence, software 100

M

média

čištění dráhy média 48
média, která mohou poškodit tiskárnu 19
nevhodné typy 19
odstranění uvíznuté stránky 70
odstranění uvíznutého papíru 69
podporované formáty 93
pokyny k používání 94
různá média 21
technické údaje 92
tisk na vlastní formát média 27
typická místa uvíznutí 69
vložení 21
volba 18

MSDS (bezpečnostní list materiálů) 86

background image

110 Rejstřík

&6::

N

náhradní díly, objednávání 108
nastavení

kvalita tisku 37
změna pouze pro aktuální software 13
změna výchozího nastavení pro Windows 98, 2000, ME 13
změna výchozího nastavení pro Windows XP 13

nastavení rozlišení 37
nastavení tiskárny

panel nástrojů HP 55

nastavení tisku, změny 14

O

obálky

pokyny k používání 96
tisk jedné obálky 23
tisk více obálek 24

oboustranný tisk 32
oddělovací podložka

umístění 6
výměna 76

odkazy na uživatelskou příručku 2
odstranění uvíznuté stránky 70
odstranění uvíznutého papíru 69
online nápověda, vlastnosti tiskárny 14
opětovné zabalení tiskárny 105
opravy

hardware 103
kontaktování společnosti HP 106

ovládací panel 7
ovladač tiskárny

instalace 11
Macintosh 15

ovladače tiskárny

stránky ke stažení 2

P

panel nástrojů HP

karta Dokumentace 54
karta Odstraňování problémů 53
karta Stav 53
karta Výstrahy 54
nastavení tiskárny 55
zobrazení 51

papír

pokyny k používání 94
problémy a řešení 94
volba 18

paralelní kabel, připojení 16
paralelní port 6
podávací válec

čištění 72
výměna 73

podporované formáty médií 93
podporované operační systémy 11
Pokračovat, tlačítko 5
port

paralelní 6
USB 6

port USB 6
potíže při manipulaci s papírem 62
prázdné stránky 63
prioritní vstupní zásobník 5, 8

vložení 21

Program kontroly produktu ve vztahu k životnímu prostředí 84
prostředí

technické údaje 80

předpokládaná životnost, tisková kazeta 42

přehled, tiskárna 5
přístup, tisková kazeta 10

R

recyklace

kam odeslat tiskové kazety 85
Program navrácení spotřebního materiálu společnosti HP a recyklace 85

režim EconoMode 38
rozšířená záruka 104
ruční oboustranný (tisk na obě strany papíru) 32

Ř

řešení potíží

chybějící grafika nebo text 63
indikátor Připraveno 58
instalace tiskárny 58
komunikace mezi tiskárnou a počítačem 59
konfigurační stránka, tisk 50
kvalita tisku 59
neúplný text 63
nezafixovaný toner 66
opakované svislé vady 66
panel nástrojů HP 51
potíže při manipulaci s papírem 62
potíže se softwarem tiskárny 64
prázdné stránky 63
přehyb 67
rozmazaný toner 66
rozptýlený toner na obrysu 68
řešení 58
skvrny od toneru 65
světlý nebo bledý tisk 65
svislé čáry 65
šedé pozadí 66
špatná kvalita grafiky 63
technická podpora společnosti HP 59
vynechávky 65
vytištěná stránka a očekávané výsledky 59
vytištěná stránka se liší od zobrazení na obrazovce 63
zdeformované znaky 67
zkosení stránky 67
zkreslený text 63
zkroucení 67
zkušební stránka 58
zvlnění 67
zvrásnění 67

S

sekvence indikátorů 60
servis

hardware 103
kontaktování společnosti HP 106

servis a opravy hardwaru 103
setření toneru 43
silná média, pokyny k použití 97
směrnice

bezpečnostní předpisy pro laserové zařízení 88
finské prohlášení o laseru 89
Kanadské stanovy DOC 88
Korejské prohlášení EMI 88
prohlášení o shodě 87

software

instalace 11
licenční smlouva 100
ovladače tiskárny, Macintosh 15
podporované operační systémy 11
potíže 64
stránky ke stažení 2

background image

&6::

Rejstřík 111

soulad s předpisy FCC 83
spotřební materiál, objednávání 107
stránky s informacemi o tiskárně

zkušební stránka 50
zpráva o konfiguraci 50

Š

štítky

pokyny k používání 95
tisk 22

T

technické údaje 80

akustika 80
dostupnost portů 82
elektrotechnické 81
fyzické 82
kapacita a výkon 82
média 92
prostředí 80

text

chybí 63
zkreslený 63

tisk

brožury 34
fólie 22
formuláře, předtištěné 26
hlavičkový papír 26
n-up 31
obálky 23
obě strany papíru (ruční oboustranný tisk) 32
štítky 22
tvrdý papír 27
více obálek 24
více stránek na jeden list papíru 31
vlastní formát média 27
vodoznaky 30
zkušební stránka 50
zpráva o konfiguraci 50
zrušení tiskové úlohy 36

tisk n-up

Windows 31

tiskárna

čištění 46
funkce 4
opětovné zabalení 105
ovládací panel 7
potíže se softwarem 64
přehled 5
připojení 16
software 11
technické údaje 80
vymezovače médií 8

tisková kazeta

čištění prostoru tiskové kazety 46
dvířka 5, 10
kam odeslat produkt k recyklaci 85
použití kazet od jiných výrobců 40
předpokládaná životnost 42
přístup 10
uskladnění 41
výměna 44
záruka 102

tiskové kazety od jiných výrobců 40
tlačítko

Pokračovat 5
Zrušit úlohu 5

toner

čištění prostoru tiskové kazety 46
dochází 65
dvířka tiskové kazety 5
nezafixovaný toner 66
otevření dvířek tiskové kazety 10
rozmazaný 66
rozptýlení na obrysu 68
skvrny 65
šetření 43
uskladnění tiskových kazet 41
výměna tiskové kazety 44

tvrdý papír

pokyny k používání 97
tisk 27

U

uvíznutí

odstranění 69
odstranění uvíznuté stránky 70
typická místa uvíznutí média 69

V

více stránek, tisk na jeden list papíru 31
vlastní formát média, tisk 27
vlastnosti tiskárny

online nápověda 14
přístup 13

vložení média

hlavní vstupní zásobník 21
prioritní vstupní zásobník 21

vodoznaky, tisk 30
volba papíru a jiných medií 18
vstupní zásobník

hlavní 5, 8
naplnění hlavního vstupního zásobníku 21
naplnění prioritního vstupního zásobník 21
prioritní 5, 8

výběr papíru a jiných médií 18
výchozí hodnoty

kvalita tisku 37

výměna

oddělovací podložka 76
podávací válec 73

vymezovače médií 8
vymezovače, média 8
vypínač 6
výstupní přihrádka 5, 9

W

webová podpora 2
webové stránky podpory 2

Z

záruka

prohlášení o omezené záruce HP 101
rozšířená 104
tisková kazeta 102

zásobník

hlavní vstupní 5
prioritní vstupní 5

zkreslený text 63
zkušební stránka 50
zlepšení kvality tisku 65
zpráva o konfiguraci 50
zrušení tiskové úlohy 36
Zrušit úlohu, tlačítko 5

background image

112 Rejstřík

&6::

background image
background image

www.hp.com

copyright © 2003
Hewlett-Packard Company