Βοήθεια HP LaserJet 1015 Printer

background image

ᡣᡞ䵦ᡟᡔ

hp LaserJet

1010 1012 1015

series

E

background image
background image

EêôõðùôÞò
HP LaserJet 1010
HP LaserJet 1012
HP LaserJet 1015
series

Ïäçãüò ×ñÞóçò

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714, Ç.Ð.Á.

Ó÷åôéêÜ ìå ôá ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá
(Copyright)

Copyright Hewlett-Packard Company 2003

Ìå ôçí åðéöýëáîç ðáíôüò äéêáéþìáôïò.
Áðáãïñåýåôáé ç áíáðáñáãùãÞ, ç
ðñïóáñìïãÞ Þ ç ìåôÜöñáóç ÷ùñßò
ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá, åêôüò áí
ïñßæåôáé äéáöïñåôéêÜ áðü ôç íïìïèåóßá ðåñß
ðíåõìáôéêþí äéêáéùìÜôùí.

Óå êÜèå ÷ñÞóôç ôïõ åêôõðùôÞ
Hewlett-Packard ï ïðïßïò (åêôõðùôÞò)
óõíïäåýåôáé áðü áõôüí ôïí Ïäçãü ×ñÞóçò,
ðáñá÷ùñåßôáé ç Üäåéá: á) íá åêôõðþíåé
áíôßãñáöá óå ÷áñôß ôïõ ðáñüíôïò
åã÷åéñéäßïõ ãéá ÐÑÏÓÙÐÉÊÇ,
ÅÍÄÏÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÉÁÊÇ Þ ÅÔÁÉÑÉÊÇ ÷ñÞóç
ìå ôïí ðåñéïñéóìü íá ìçí ðùëåß, ìåôáðùëåß Þ
äéáíÝìåé ìå ïðïéïíäÞðïôå Üëëïí ôñüðï ôá
áíôßãñáöá óå ÷áñôß êáé â) íá ôïðïèåôåß Ýíá
çëåêôñïíéêü áíôßãñáöï ôïõ ðáñüíôïò
åã÷åéñéäßïõ óå Ýíáí server äéêôýïõ, ìå ôçí
ðñïûðüèåóç üôé ç ðñüóâáóç óôï
çëåêôñïíéêü áíôßãñáöï èá ðåñéïñßæåôáé óå
ÐÑÏÓÙÐÉÊÇ êáé ÅÍÄÏÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÉÁÊÇ
÷ñÞóç áðü ôïõò ÷ñÞóôåò ôïõ åêôõðùôÞ
Hewlett-Packard ôïí ïðïßï áöïñÜ ôï ðáñüí
åã÷åéñßäéï.

Áñéèìüò åã÷åéñéäßïõ: Q2460-90915
Edition 2, 9/2003

Åããýçóç

Ïé ðëçñïöïñßåò ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óôçí
ðáñïýóá Ýêäïóç åíäÝ÷åôáé íá áëëÜîïõí
÷ùñßò ðñïçãïýìåíç åéäïðïßçóç.

Ç Hewlett-Packard äåí ðáñÝ÷åé êáìßá
åããýçóç ãéá ôéò ðëçñïöïñßåò áõôÝò.

Ç HEWLETT-PACKARD ÁÐÏÐÏÉÅÉÔÁÉ
ÅÉÄÉÊÁ ÔÇÍ ÕÐÏÍÏÏÕÌÅÍÇ ÅÃÃÕÇÓÇ
ÅÌÐÏÑÅÕÓÉÌÏÔÇÔÁÓ ÊÁÉ
ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ ÃÉÁ ÊÁÐÏÉÏ
ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ.

Ç Hewlett-Packard äåí öÝñåé åõèýíç ãéá
ôõ÷üí Üìåóåò, Ýììåóåò, ôõ÷áßåò Þ
ðáñåðüìåíåò æçìßåò Þ Üëëåò æçìßåò ïé ïðïßåò
ó÷åôßæïíôáé ìå ôç äéÜèåóç Þ ôç ÷ñÞóç áõôþí
ôùí ðëçñïöïñéþí.

ÅìðïñéêÜ óÞìáôá

Microsoft®, Windows® êáé Windows NT®
åßíáé óÞìáôá êáôáôåèÝíôá óôéò ÇÐÁ ôçò
Microsoft Corporation.

Energy Star® êáé ëïãüôõðï Energy Star®
åßíáé óÞìáôá êáôáôåèÝíôá óôéò ÇÐÁ áðü ôçí
ÁìåñéêáíéêÞ Õðçñåóßá Ðñïóôáóßáò
ÐåñéâÜëëïíôïò.

Netscape åßíáé åìðïñéêü óÞìá ôçò Netscape
Communications Corporation ôï ïðïßï Ý÷åé
êáôáôåèåß óôéò ÇÐÁ.

¼ëá ôá Üëëá ðñïúüíôá ôá ïðïßá
áíáöÝñïíôáé óôï ðáñüí åã÷åéñßäéï åíäÝ÷åôáé
íá åßíáé åìðïñéêÜ óÞìáôá ôùí áíôßóôïé÷ùí
åôáéñåéþí.

background image

ELWW

Ðåñéå÷üìåíá iii

Ðåñéå÷üìåíá

1 ÂáóéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí åêôõðùôÞ

ÃñÞãïñç ðñüóâáóç óå ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ÓõíäÝóåéò óôï Web ãéá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò, ëïãéóìéêü êáé õðïóôÞñéîç . . . . . . . . . 2
ÓõíäÝóåéò óôïí Ïäçãü ×ñÞóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ðïý ìðïñåßôå íá áíáæçôÞóåôå ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ÌïíôÝëá åêôõðùôÞ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

hp LaserJet 1010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
hp LaserJet 1012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
hp LaserJet 1015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ÅéäéêÝò äõíáôüôçôåò åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Åêôýðùóç åîáéñåôéêÞò ðïéüôçôáò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Åîïéêïíüìçóç ÷ñüíïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Åîïéêïíüìçóç ÷ñçìÜôùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Äçìéïõñãßá åðáããåëìáôéêþí åããñÜöùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Ðïý âñßóêåôáé ôé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 series. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ÄéáäñïìÝò ÷áñôéïý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Êåíôñéêüò äßóêïò åéóüäïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Äßóêïò åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ïäçãïß ÷áñôéïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Äßóêïò åîüäïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Ðñüóâáóç óôçí êáóÝôá ãñáößôç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Èýñá êáóÝôáò ãñáößôç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ëïãéóìéêü åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Õðïóôçñéæüìåíá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ÅãêáôÜóôáóç ëïãéóìéêïý åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ðñïôåñáéüôçôåò ñõèìßóåùí åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ÇëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá ãéá ôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Ëïãéóìéêü ãéá õðïëïãéóôÝò Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ÓõíäÝóåéò åêôõðùôÞ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ÓõíäÝóåéò USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ÐáñÜëëçëåò óõíäÝóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2 ÌÝóá åêôýðùóçò

ÅðéëïãÞ ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ÌÝóá åêôýðùóçò ôá ïðïßá ðñÝðåé íá áðïöåýãåôå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ÌÝóá åêôýðùóçò ôá ïðïßá ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí æçìéÜ óôïí åêôõðùôÞ. . . . . . . . . . 19

Âåëôéóôïðïßçóç ôçò ðïéüôçôáò åêôýðùóçò áíÜëïãá ìå ôïí ôýðï ìÝóïõ åêôýðùóçò . . . . . 20
ÔïðïèÝôçóç ìÝóùí åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Êåíôñéêüò äßóêïò åéóüäïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Äßóêïò åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Åéäéêïß ôýðïé ìÝóùí åêôýðùóçò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Åêôýðùóç óå äéáöÜíåéåò Þ åôéêÝôåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Ãéá íá åêôõðþóåôå óå äéáöÜíåéåò êáé åôéêÝôåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Åêôýðùóç öáêÝëùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Åêôýðùóç åíüò öáêÝëïõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Åêôýðùóç ðïëëáðëþí öáêÝëùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

background image

iv

Ðåñéå÷üìåíá

ELWW

Åêôýðùóç óå åðéóôïëü÷áñôá êáé óå ðñïôõðùìÝíåò öüñìåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Ãéá íá åêôõðþóåôå óå åðéóôïëü÷áñôá Þ óå ðñïôõðùìÝíåò öüñìåò . . . . . . . . . . . . . . . 26

Åêôýðùóç óå ìÝóá åêôýðùóçò ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò êáé êáñôÝëåò . . . . . . . . . . . . 27

Ãéá íá åêôõðþóåôå óå ìÝóá åêôýðùóçò ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò Þ êáñôÝëåò . . . . 27

3 Åñãáóßåò åêôýðùóçò

Åêôýðùóç õäáôïãñáöçìÜôùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Ðñüóâáóç óôç äõíáôüôçôá åêôýðùóçò õäáôïãñáöçìÜôùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Åêôýðùóç ðïëëáðëþí óåëßäùí óå Ýíá öýëëï ÷áñôéïý (åêôýðùóç "N-up"). . . . . . . . . . . . . . 31

Ðñüóâáóç óôç äõíáôüôçôá åêôýðùóçò ðïëëáðëþí óåëßäùí óå Ýíá öýëëï ÷áñôéïý . . 31

Åêôýðùóç êáé óôéò äýï üøåéò ôïõ ÷áñôéïý (ìç áõôüìáôç åêôýðùóç äéðëÞò üøçò) . . . . . . . 32

Ãéá íá êÜíåôå ìç áõôüìáôç åêôýðùóç äéðëÞò üøçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Åêôýðùóç ðïëõóÝëéäùí öõëëáäßùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Áêýñùóç ìéáò åñãáóßáò åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Êáôáíüçóç ôùí ñõèìßóåùí ðïéüôçôáò åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
×ñÞóç ôçò ëåéôïõñãßáò EconoMode (Åîïéêïíüìçóç ãñáößôç) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4 ÓõíôÞñçóç

×ñÞóç êáóåôþí ãñáößôç ôçò HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Ç ðïëéôéêÞ ôçò HP áðÝíáíôé óôéò êáóÝôåò ãñáößôç Üëëùí êáôáóêåõáóôþí . . . . . . . . . 40

Öýëáîç êáóåôþí ãñáößôç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Áíáìåíüìåíç äéÜñêåéá æùÞò êáóÝôáò ãñáößôç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Åîïéêïíüìçóç ãñáößôç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ÁëëáãÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Êáèáñéóìüò ôïõ åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Êáèáñéóìüò ôçò ðåñéï÷Þò ôçò êáóÝôáò ãñáößôç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Êáèáñéóìüò ôçò äéáäñïìÞò ÷áñôéïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5 Äéá÷åßñéóç ôïõ åêôõðùôÞ

Óåëßäåò ðëçñïöïñéþí åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Óåëßäá åðßäåéîçò (Demo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ÁíáöïñÜ ñõèìßóåùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

×ñÞóç ôïõ hp toolbox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Õðïóôçñéæüìåíá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Õðïóôçñéæüìåíá ðñïãñÜììáôá ðåñéÞãçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ãéá íá ðñïâÜëåôå ôï HP toolbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ïé åíüôçôåò ôïõ HP toolbox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Other Links (¢ëëåò óõíäÝóåéò). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ÊáñôÝëá êáôÜóôáóçò (Status) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ÊáñôÝëá áíôéìåôþðéóçò ðñïâëçìÜôùí (Troubleshooting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ÊáñôÝëá åéäïðïéÞóåùí (Alerts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ÊáñôÝëá åã÷åéñéäßùí (Documentation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ÐáñÜèõñï Advanced Printer Settings (ÐñïçãìÝíåò ñõèìßóåéò åêôõðùôÞ). . . . . . . . . . . 55

background image

ELWW

Ðåñéå÷üìåíá v

6 Áíôéìåôþðéóç êáé åðßëõóç ðñïâëçìÜôùí

Åýñåóç ôçò ëýóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ôýðïé öùôåéíþí åíäåßîåùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ÐñïâëÞìáôá ÷åéñéóìïý ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ç åêôõðùìÝíç óåëßäá äéáöÝñåé áðü áõôÞí ðïõ åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç . . . . . . . . . . . . . . 64
ÐñïâëÞìáôá ëïãéóìéêïý åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Âåëôßùóç ðïéüôçôáò åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Á÷íÞ Þ îåèùñéáóìÝíç åêôýðùóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Óôßãìáôá ãñáößôç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ÊåíÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ÊÜèåôåò ãñáììÝò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Ãêñßæï öüíôï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Ìïõíôæïýñåò ãñáößôç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
ÁóôáèÞò ãñáößôçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ÊÜèåôá åðáíáëáìâáíüìåíá åëáôôþìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ÐáñáìïñöùìÝíïé ÷áñáêôÞñåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ËïîÞ óåëßäá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Êýñôùóç Þ êõìáôéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
ÆÜñåò Þ ôóáëáêþìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
ÄéÜ÷õôïò ãñáößôçò óôï ðåñßãñáììá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

ÁðïêáôÜóôáóç åìðëïêþí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

ÔõðéêÝò èÝóåéò åìðëïêÞò ÷áñôéïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Áöáßñåóç ìéáò ìðëïêáñéóìÝíçò óåëßäáò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Êáèáñéóìüò ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ÁëëáãÞ ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
ÁëëáãÞ ôïõ êõëßíäñïõ äéá÷ùñéóìïý ôïõ åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

ÐáñÜñôçìá Á ÐñïäéáãñáöÝò åêôõðùôÞ

ÐñïäéáãñáöÝò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Óõììüñöùóç ìå ôïõò êáíïíéóìïýò FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Ðñüãñáììá ðåñéâáëëïíôéêÞò äéá÷åßñéóçò ðñïúüíôùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Öýëëï äåäïìÝíùí áóöáëåßáò õëéêïý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Õðï÷ñåùôéêÝò äçëþóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

ÄÞëùóç Óõììüñöùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
ÄÞëùóç áóöÜëåéáò ëÝéæåñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Êáíáäéêïß êáíïíéóìïß DOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
ÊïñåáôéêÞ äÞëùóç EMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
ÄÞëùóç VCCI (Éáðùíßá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
ÄÞëùóç laser ãéá ôç Öéíëáíäßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

ÐáñÜñôçìá  ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò

ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Õðïóôçñéæüìåíá ìåãÝèç ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò ìÝóùí åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

×áñôß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
ÅôéêÝôåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ÄéáöÜíåéåò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ÖÜêåëïé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ÊÜñôåò êáé ìÝóá åêôýðùóçò ìåãÜëïõ âÜñïõò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

background image

vi

Ðåñéå÷üìåíá

ELWW

ÐáñÜñôçìá à Åããýçóç êáé ðáñá÷þñçóç Üäåéáò ÷ñÞóçò ëïãéóìéêïý

¢äåéá ÷ñÞóçò ëïãéóìéêïý ôçò Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
ÄÞëùóç ðåñéïñéóìÝíçò åããýçóçò Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
ÐåñéïñéóìÝíç åããýçóç ãéá ôç äéÜñêåéá æùÞò ôçò êáóÝôáò ãñáößôç . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ÓõíôÞñçóç ìç÷áíéêïý åîïðëéóìïý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ÐáñáôåôáìÝíç åããýçóç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Ïäçãßåò åðáíáóõóêåõáóßáò ôïõ åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Åðéêïéíùíßá ìå ôç HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

ÐáñÜñôçìá Ä Ðáñáããåëßá áíáëùóßìùí

Ðáñáããåëßá áíáëùóßìùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

ÅõñåôÞñéï

background image

ELWW

ÂáóéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí åêôõðùôÞ 1

1

ÂáóéêÝò ðëçñïöïñßåò
ãéá ôïí åêôõðùôÞ

Áõôü ôï êåöÜëáéï ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ðáñáêÜôù èÝìáôá:

ÃñÞãïñç ðñüóâáóç óå ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò

ÌïíôÝëá åêôõðùôÞ

ÅéäéêÝò äõíáôüôçôåò åêôõðùôÞ

Ðïý âñßóêåôáé ôé