HP LaserJet 1015 Printer - Αναμενόμενη διάρκεια ζωής κασέτας γραφίτη

background image

Ðáñáããåëßá áíáëùóßìùí

ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðáñáããåëßá áíôáëëáêôéêþí

êáóåôþí ãñáößôç.

background image

ELWW

Åîïéêïíüìçóç ãñáößôç 43