HP LaserJet 1015 Printer - Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

background image

Links (¢ëëåò óõíäÝóåéò)

.

Õðïóôçñéæüìåíá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá

Ôï HP toolbox õðïóôçñßæåé ôá áêüëïõèá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá:

Windows 98, 2000, Me êáé XP

Mac OSX v10.1 êáé v10.2

Óçìåßùóç

To HP toolbox äåí õðïóôçñßæåé ôá Windows 95 êáé Windows NT 4.0.

Õðïóôçñéæüìåíá ðñïãñÜììáôá ðåñéÞãçóçò

Ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï HP toolbox, ðñÝðåé íá Ý÷åôå Ýíá áðü ôá áêüëïõèá ðñïãñÜììáôá
ðåñéÞãçóçò: