HP LaserJet 1015 Printer - Hakemisto

background image

Hakemisto 109

Hakemisto

A

asetukset

HP LaserJet 1010 3
HP LaserJet 1012 3
HP LaserJet 1015 3
muuttaminen vain valittuna olevan sovelluksen osalta 13
oletusasetusten muuttaminen Windows XP -käyttöjärjestelmässä 13
tulostuslaatu 37
Windows 98-, 2000- ja ME-käyttöjärjestelmien oletusasetusten

muuttaminen 13

asetusraportti 50

D

demosivu 50

E

EconoMode 38
Energy Star 85
erotinlaatta

paikantaminen 6
vaihtaminen 76

F

FCC-yhteensopivuus 84

H

HP:n Työkalut

Hälytykset-välilehti 54
kirjoittimen asetukset 55
Käyttöoppaat-välilehti 54
näyttäminen 51
Tila-välilehti 53
Vianmääritys-välilehti 53

HP:n yhteystiedot 106
huolto

HP:n yhteystiedot 106
laitteisto 103

Huomio-valo 5
Hälytykset-välilehti (HP:n Työkalut) 54

I

Internet-tuki 2

J

Jatka-painike 5
Jatka-valo 5
juuttuneen arkin poistaminen 70

K

kaapeli

rinnakkais- 16
USB 16

kaksipuolinen tulostus 32
kalvot

käyttöohjeet 95
tulostaminen 22

kierrätys

HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelma 86
värikasettien palautus 86

kirjaset, tulostaminen 34
kirjekuoret

käyttöohjeet 96
useiden kirjekuorien tulostaminen 24
yhden kirjekuoren tulostaminen 23

kirjelomake, tulostaminen 26
kirjoitin

liitännät 16
ohjauspaneeli 7
ohjelmisto 11
ohjelmiston ongelmat 64
pakkaaminen uudelleen 105
puhdistaminen 46
suositukset ja tiedot 80
toiminnot 4
tulostusmateriaaliohjaimet 8
yleiskatsaus 5

kirjoitinohjaimet

latauspalvelimet 2

kirjoitinohjain

asentaminen 11
Macintosh 15

kirjoitintietojen sivut

asetusraportti 50
demosivu 50

kirjoittimen asetukset

HP:n Työkalut 55

kirjoittimen ominaisuudet

käyttö 13
online-ohje 14

kirjoittimen pakkaaminen 105
korjaukset

HP:n yhteystiedot 106
laitteisto 103

korttipaperi

käyttöohjeet 97
tulostaminen 27

kuvat

heikko laatu 63
puuttuvat 63

kytkin, virta- 6
käyttöikä, värikasetti 42
käyttöjärjestelmät, tuetut 11
käyttöoikeus, ohjelmiston 100
käyttöopaslinkit 2
Käyttöoppaat-välilehti (HP:n Työkalut) 54
käyttöturvallisuustiedote (MSDS) 87

L

laajennettu takuu 104
laitteistohuolto ja -korjaus 103
lokero

prioriteettisyöttö 5
pääsyöttö- 5

lokeron kansi 5
lomakkeet, tulostaminen 26
luukku

värikasetti 5, 10

luukun avaaminen, värikasetti 10

background image

110 Hakemisto

FIWW

M

manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen 32
materiaalin lataaminen

prioriteettisyöttölokero 21
pääsyöttölokero 21

materiaalityypit 21
merkkivalot

Huomio 5
Jatka 5
tilamerkkivalojen kuviot 60
Valmis 5

mukautettu tulostusmateriaalikoko, tulostaminen 27
musteen säästäminen 43
muut kuin HP-värikasetit 40
muuttaminen, tulostusasetukset 14

N

n/arkki-tulostus

Windows 31

O

ohjaimet, tulostusmateriaali- 8
ohjauspaneeli 7
ohjelmisto

asentaminen 11
kirjoitinohjaimet, Macintosh 15
käyttöoikeussopimus 100
latauspalvelimet 2
ongelmat 64
tuetut käyttöjärjestelmät 11

oletusasetukset

tulostuslaatu 37

online-ohje, kirjoittimen ominaisuudet 14
Osanumero ii

P

painava tulostusmateriaali, käyttöohjeet 97
painike

Jatka 5
Peruuta työ 5

paperi

käyttöohjeet 94
ongelmat ja ratkaisut 94
valitseminen 18

paperin ja muun tulostemateriaalin valitseminen 18
paperin ja muun tulostusmateriaalin valitseminen 18
paperinkäsittelyongelmat 62
Peruuta työ -painike 5
portti

rinnakkais- 6
USB 6

prioriteettisyöttölokero 5, 8

lataaminen 21

puhdistaminen

kirjoitin 46
syöttötela 72
tulostusmateriaalirata 48
värikasetin alue 46

puuttuva teksti 63
puuttuvat kuvat 63
pääsyöttölokero 5, 8

lataaminen 21

R

raportit, tulostaminen 50
rinnakkaiskaapeli, liittäminen 16
rinnakkaisportti 6

S

sekava teksti 63
suositukset ja tiedot 80

akustiikka 80
fyysiset 82
kapasiteetit ja nimellisarvot 82
liitäntäportit 83
sähkölaitetiedot 81
tulostusmateriaali 92
ympäristö 80

syöttölokero

lataaminen prioriteettisyöttölokeroon 21
lataaminen pääsyöttölokeroon 21
prioriteetti- 5, 8
pää- 5, 8

syöttötela

puhdistaminen 72
vaihtaminen 73

säädöstiedot

Kanadan DOC-säädökset 89
Korean EMI-tiedote 89
laserturvallisuusilmoitus Suomea varten 90
laserturvallisuustiedote 89
vaatimustenmukaisuusvakuutus 88

T

takuu

HP:n rajoitettu takuu 101
laajennettu 104
värikasetti 102

tarkkuus, asetukset 37
tarrat

käyttöohjeet 95
tulostaminen 22

tarvikkeet, tilaaminen 107
teksti

puuttuvat 63
sotkuinen 63

tiedot, linkit valittuihin aiheisiin 2
tietosivut, tulostaminen 50
tilamerkkivalojen kuviot 60
Tila-välilehti (HP:n Työkalut) 53
Toiminnot

ammattilaistason laatu 4
nopeus 4
rahansäästö 4

toiminnot 4

laatu 4

tuetut tulostusmateriaalikoot 93
tuki, Web-sivustot 2
tukokset

juuttuneen arkin poistaminen 70
poistaminen 69
tyypilliset materiaalitukoskohdat 69

tukosten poistaminen 69

background image

FIWW

Hakemisto 111

tulostaminen

asetusraportti 50
demosivu 50
kalvot 22
kirjaset 34
kirjekuoret 23
kirjelomake 26
korttipaperi 27
lomakkeet, esipainetut 26
mukautettu tulostusmateriaalikoko 27
N/arkki 31
paperin molemmille puolille (manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen)

32

tarrat 22
tulostustyön peruuttaminen 36
useita kirjekuoria 24
useita sivuja yhdelle paperiarkille 31
vesileimat 30

tulostelokero 5, 9
tulostuslaadun parantaminen 65
tulostuslaatu

aaltoilu 67
asetukset 37
EconoMode 38
epämuotoiset merkit 67
harmaa tausta 66
häipymät 65
kiinnittymätön väriaine 66
käpristymät 67
pystysuuntaiset viivat 66
rypyt 68
sivu vinossa 67
taittumat 68
toistuvat pystysuuntaiset jäljet 67
vaalea tai haalistunut tulostusjälki 65
väriaineen hajonta 68
väriainetahrat 66
väriainetäplät 65

tulostusmateriaali

erilaiset tyypit 21
juuttuneen arkin poistaminen 70
käyttöohjeet 94
lataaminen 21
suositukset ja tiedot 92
tuetut koot 93
tukosten poistaminen 69
tulostaminen, mukautettu tulostusmateriaalikoko 27
tulostusmateriaaliradan puhdistaminen 48
tyypilliset tukoskohdat 69
tyypit, jotka saattavat vahingoittaa kirjoitinta 19
valitseminen 18
vältettävät tyypit 19

tulostusmateriaaliohjaimet 8
tulostusmateriaaliradat

prioriteettisyöttölokero 8
pääsyöttölokero 8
tulostelokero 9
tulostusmateriaaliohjaimet 8

tulostustyön peruuttaminen 36
Tuotteen ympäristöystävällisyys 85
tyhjät sivut 63

U

USB-kaapeli, liittäminen 16
USB-portti 6
useita sivuja, tulostaminen yhdelle paperiarkille 31

V

vaihtaminen

erotinlaatta 76
syöttötela 73

vaihto-osat, tilaaminen 108
Valmis-valo 5
vesileimat, tulostaminen 30
vianmääritys

aaltoilu 67
asetussivu, tulostaminen 50
demosivu 58
epämuotoiset merkit 67
harmaa tausta 66
HP:n Työkalut 51
häipymät 65
kiinnittymätön väriaine 66
kirjoitinohjelmiston ongelmat 64
kirjoittimen asetukset 58
kirjoittimen ja tietokoneen välinen tiedonsiirto 59
kuvien heikko laatu 63
käpristymät 67
paperinkäsittelyongelmat 62
puutteellinen teksti 63
puuttuvat kuvat tai teksti 63
pystysuuntaiset viivat 66
ratkaisut 58
rypyt 68
sekava teksti 63
sivu vinossa 67
taittumat 68
toistuvat pystysuuntaiset jäljet 67
tulostettu sivu ja odotukset 59
tulostettu sivu poikkeaa näytössä näkyvästä sivusta 63
tulostuslaatu 59
tyhjät sivut 63
vaalea tai haalistunut tulostusjälki 65
Valmis-valo 58
väriaineen hajonta 68
väriainetahrat 66
väriainetäplät 65
yhteydenotto HP:n tukeen 59

Vianmääritys-välilehti (HP:n Työkalut) 53
virheet, ohjelmisto- 64
virtakytkin 6
väriaine

hajonta 68
kiinnittymätön väriaine 66
säästäminen 43
tahrat 66
täplät 65
vähissä 65
värikasetin alueen puhdistaminen 46
värikasetin luukku 5
värikasetin luukun avaaminen 10
värikasetin vaihtaminen 44
värikasettien säilyttäminen 41

värikasetti

käyttöikä 42
luukku 5, 10
luukun avaaminen 10
muiden kuin HP-kasettien käyttö 40
palautus kierrätykseen 86
säilyttäminen 41
takuu 102
vaihtaminen 44
värikasetin alueen puhdistaminen 46

background image

112 Hakemisto

FIWW

Y

yleiskatsaus, kirjoitin 5
ympäristö

suositukset ja tiedot 80

background image
background image

*Q2460-90916*

*Q2460-90916*

Q2460-90916

www.hp.com

copyright © 2003
Hewlett-Packard Company