עזרה HP LaserJet 1015 Printer

background image

hp LaserJet

1010 1012 1015

series

background image
background image

תספדמ

hp LaserJet 1010

hp LaserJet 1012

hp LaserJet 1015

series

שמתשמל ךירדמ

background image

םירצוי תויוכז עדימ

-Hewlett -

םירצוי תויוכז

Packard Company 2003

,

לופכש .תורומש תויוכזה לכ

האשרה אלל םוגרת וא המאתה

יפכ אלא ,םירוסא בתכבו שארמ

תויוכז ןיינעל קוחה תאז ריתמש

.

םירצוי

-Hewlett

תספדמב שמתשמל

ךירדמל הרושקה Packard

עצבל ןוישר קנעומ הז שמתשמל

סיפדהל (א :תואבה תולועפה תא

הז שמתשמל ךירדמ לש םיקתוע

הרבחה לש וא ימינפ ,ישיא שומישל

רוכמל ,רוכמל אלש הלבגמל ףופכב

תא תרחא ךרדב ץיפהל וא שדחמ

קתוע ביצהל (ב -ו ;םיסיפדתה

הז שמתשמל ךירדמ לש ינורטקלא

השיגהש יאנתב ,תשר תרשב

תלבגומ ינורטקלאה קתועל

לש םיימינפ וא םייטרפ םישמתשמל

Hewlett-Packard

תספדמ

.

הז שמתשמל ךירדמל הרושקש

90917-Q2460

ט"קמ

9/2003 ,Edition 2

תוירחא

אלל םייונישל ףופכ הז ךמסמב לולכה עדימה

.

שארמ העדוה

ןפואב תיארחא הניא Hewlett-Packardתרבח

.

הז עדימל עגונב והשלכ

המצעמ הריסמ HEWLETT-PACKARD תרבח

המאתהלו תוריחסל אללכמ תוירחא לכ שוריפב

.

תמיוסמ הרטמל רצומה לש

תיארחא היהת אל Hewlett-Packard תרבח

רחא קזנ וא יתאצות ,ירקמ ,ףיקע ,רישי קזנ לכל

םע וא הז עדימ לש הקפסהה םע רשקה לוכיבכ

.

וב שומישה

םיירחסמ םינמיס תויוכז

Windows-

ו ,Microsoft®, Windows® ,םינמיסה

לש ב"הראב םימושר םיירחסמ םינמיס םנה NT®

.Microsoft Corporation

ינמיס םה Energy Star לש וגולהו Energy Star®

United States -

ה לש ב"הראב םימושר

.Environmental Protection Agency

Netscape

לש ב"הראב םושר ירחסמ ןמיס אוה Netscape

.Communications Corporation

תויהל םייושע הז ךמסמב םירכזומה םירחאה םירצומה לכ

.

המאתהב םהיתורבח לש םיירחסמ םינמיס

Hewlett-Packard Company

1311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714 U.S.A.

background image

םיניינע ןכות

תספדמה תודוסי 1

ףסונ עדימל הריהמ השיג

2

הכימתו הנכות ,םינקתה ילהנמ רובע טנרטניא ירושיק

2

שמתשמל ךירדמה ירושיק

2

ףסונ עדימ שפחל ןכיה

2

תספדמ תורוצת

3

hp LaserJet 1010

3

hp LaserJet 1012

3

hp LaserJet 1015

3