HP LaserJet 1015 Printer - אינדקס

background image

םיפקש

22

תויוות

34

תידדצ-וד הספדה

34 (

ריינה ידצ ינש לע הספדה) תינדי תידדצ-וד הספדה

125

סקדניא

HEWW

background image

N-up

תספדה

33 Windows

הפלחה

87

ףוסיא תלגלג

91

הדרפה תדיפר

תועקתיה

83

עקתנש דומע תרסה

82

הספדה ירמוח תויועקתיהל םייסופיט םימוקימ

82

יוקינ

62 HP toolbox

תוארתה הייסיטרכה

61 HP toolbox

סוטטס הייסיטרכה

61 HP toolbox

תויעב ןורתפ הייסיטרכה

62 HP toolbox

דועית הייסיטרכה

5

ןכומ תירונה

83

עקתנש דומע תרסה

הניקת תורהצה

107

דנלניפ לש רזייל אשונב הרהצה

106

האירוק לש EMI תרהצה

106

רזייל תוחיטב תרהצה

104

תומיאת תרהצה

106

הדנק לש DOC תניקת

82

עוקת ריינ תאצוה

ח

126

הנמזה ,ףוליח יקלח

38

הספדה ,תורבוח

הספדה ירמוח

18

הריחב

111

םיכמתנ םילדג

29

תישיא םאתומ לדוגב הספדה ירמוח תספדה

112

שומישל תויחנה

83

עקתנש דומע תרסה

82

עוקת ריינ תאצוה

21

הניעט

82

הספדה ירמוח תויועקתיהל םייסופיט םימוקימ

110

םיטרפמ

55

הספדהה ירמוח ביתנ יוקינ

19

םהמ ענמיהל שיש םיגוס

19

תספדמל קזנ םורגל םילולעש םיגוס

21

םינוש םיגוס

29

הספדה ,תישיא םאתומ לדוגב הספדה ירמוח

115

שומישל תויחנה ,םידבכ הספדה ירמוח

125

הנמזה ,םירמוח

ט

הספדה ירמוח תניעט

21

ישאר הנזה שגמ

21

תומידקב הנזהל שגמ

28

הספדה ,םיספט

טסקט

73

רסח

73

שבושמ

73

רסח טסקט

73

שבושמ טסקט

רנוט

47

הספדה תוינסחמ ןוסחא

5

הספדה תינסחמ תלד

50

הספדהה תינסחמ תפלחה

78

חרמנ רנוט

75

הכומנ תומכ

75

םימתכ

77

החירמ

81

ראתמב רזפתמ

52

הספדהה תינסחמ רוזא יוקינ

10

הספדהה תינסחמ תלד תחיתפ

49

רומיש

י

האיצי

6 USB

6

תיליבקמ

6

תיליבקמ האיצי

6 USB

תאיצי

124 HP

םע רשק תריצי

כ

לבכ

16 USB

16

יליבקמ

16

רוביח ,USB לבכ

16

רוביח ,יליבקמ לבכ

תויסיטרכ

29

הספדה

115

שומישל תויחנה

ל

ןצחל

5

הספדה לטב

5

הלעפה

5

הספדה לטב ןצחל

5

הלעפה ןצחל

7

הרקב חול

מ

תספדמ ינייפאמ

13

השיג

14 :

תנווקמ הרזע

4

םינייפאמ

4

תוכיא

4

תיעוצקמ תוכיא

4

ףסכב ךוסח

4

תוריהמ

שגמ

5

תומידקב הנזה

5

תישאר הנזה

HEWW

סקדניא126

background image

הנזה שגמ

21

ישארה הנזהה שגמל הניעט

21

תומידקב הנזהל שגמל הניעט

8 ,5

תומידק 8 ,5 תומידק

8 ,5

ישאר 8 ,5 ישאר

8

,

5

ישאר הנזה שגמ

21

הניעט

8

,

5

תומידקב הנזהל שגמ

21

הניעט

תספדמ

123

שדחמ הזירא

74

הנכות תויעב

16

םירוביח

7

הרקב חול

4

םינייפאמ

96

םיטרפמ

8

הספדה ירמוח יליבומ

52

יוקינ

5

הריקס

11

הנכות

רוזחמ

101 HP Printing supplies returns and environmental

program

102

הספדה תוינסחמ חולשל ןאל

הספדה תינסחמ

47

ןוסחא

120

תוירחא

10

השיג

10 ,5

תלד

50

הפלחה

102

רוזחמל םירמוח חולשל ןאל

52

הספדהה תינסחמ רוזא יוקינ

46 HP

לש ןניאש תוינסחמב שומיש

48

םייח תלחות

46 HP

לש ןניאש הספדה תוינסחמ

2

םירחבנ םיאשונל םירושיק ,עדימ

5

שגמה הסכמ

הספדה ןקתה להנמ

15 Macintosh

11

הנקתה

תספדמה לש םינקתה ילהנמ

2

הדרוהל םירתא

תופטעמ

23

הדיחי הפטעמ תספדה

25

תובורמ תופטעמ תספדה

114

שומישל תויחנה

11

תוכמתנ ,הלעפה תוכרעמ

96

םיטרפמ

96

הקיטסוקא

99

תואיצי תונימז

97

למשח

110

הספדה ירמוח

96

יתביבס

98

יזיפ

98

תויוריהמו תלוביק

34

הספדה ,(תידדצ-וד) םידדצה ינשמ

6

הלעפה גתמ

6

יוביכ/הלעפה גתמ

8

הספדה ירמוח יליבומ

8

הספדה ירמוח ,םיליבומ

נ

ריינ

18

הריחב

112

תונורתפו תויעב

112

שומישל תויחנה

28

הספדה ,םיבתכמ ריינ

18

הריחב ,םירחא הספדה ירמוחו ריינ

יוקינ

52

הספדהה תינסחמ רוזא

85

ףוסיא תלגלג

52

תספדמ

55

הספדה ירמוח ביתנ

הספדה ירמוח יביתנ

8

ישאר הנזה שגמ

8

תומידקב הנזהל שגמ

8

הספדה ירמוח יליבומ

9

טלפ לס

5

הלעפה תירונ

5

בל םיש תירונ

תוירונ

5

הלעפה

5

ןכומ

5

בל םיש

68

בצמ תוירונ תוינבת

ס

יתביבס

96

םיטרפמ

32

הספדה ,םימ ינמיס

9

,

5

טלפ לס

5

תספדמ ,הריקס

21

הספדה ירמוח לש םיגוס

ע

14

תספדמ ינייפאמ ,תנווקמ הרזע

33

דיחי ריינ ןויליג לע הספדה ,םיבורמ םידומע

פ

תויעב ןורתפ

59 HP toolbox

66

הספדה תוכיא

73

הקיפרג לש הדורי תוכיא

74

תספדמה תנכותב תויעב

71

ריינב לופיט תויעב

80

לג

58

הספדה ,הרוצת תרדגה ףד

66

המגדה ףד

73

םיקיר םיפד

127

סקדניא

HEWW

background image

75

היוהד וא השלח הספדה

76

האלמ אל הספדה

66

ןכומ תירונה

66

תספדמה תנקתה

73

םירסח הקיפרג וא טסקט

73

יקלח טסקט

73

שבושמ טסקט

81

ראתמב רזפתמ רנוט

78

חרמנ רנוט

67 HP

לש הכימתה םע רשק תריצי

75

רנוט ימתכ

77

רנוט תחירמ

80

לוסלס

73

ךסמה לעש דומעהמ הנוש ספדומ דומע

79

הטומ דומע

67

תויפיצו םיספדומ םידומע

78

םמצע לע םירזוחה םייכנא םימגפ

66

תונורתפ

80

םילופיק

80

םיטמק

76

םייכנא םיווק

77

רופא עקר

67

בשחמ-תספדמ תרושקת

79

םיתוועמ םיוות

ק

2

שמתשמל ךירדמה ירושיק

ר

43

תורדגה ,היצולוזר

הדרפה תדיפר

6

רותיא

91

הפלחה

118

הנכות ,ןוישר

ש

74

הנכות ,תואיגש

49

רנוט רומיש

75

הספדה תוכיא רופיש

תוריש

121

הרמוח

124 HP

םע רשק תריצי

121

הרמוח ןוקיתו תוריש

םיפקש

22

הספדה

113

שומישל תויחנה

ת

100 FCC

ןקתל תומיאת

68

בצמ תוירונ תוינבת

םינוקית

121

הרמוח

124 HP

םע רשק תריצי

2

טנרטניא תססובמ הכימת

הרוצת

3 HP LaserJet 1010
3 HP LaserJet 1012
3 HP LaserJet 1015

48

הספדה תינסחמ ,םייח תלחות

הנכות

2

הדרוהל םירתא

74

תויעב

118 .

ןוישר םכסה

11

הנקתה

15 Macintosh ,

םינקתה ילהנמ

11

הלעפה תוכרעמב הכימת

101

רצומל יתביבס לוהינ תינכות

תויוות

22

הספדה

113

שומישל תויחנה

HEWW

סקדניא128

background image
background image

*Q2460-90917*

*Q2460-90917*

Q2460-90917

www.hp.com

copyright © 2003
Hewlett-Packard Company