HP LaserJet 1015 Printer - גיליון נתוני בטיחות של חומרים 

background image

םירמוח לש תוחיטב ינותנ ןויליג

HP

טנרטניאה רתאב גישהל ןתינ (MSDS (Material Safety Data Sheets םירמוח תוחיטב ינותנ תונויליג

.

http://www.hp.com/go/msds

תבותכב LaserJet Supplies

101

םירמוח לש תוחיטב ינותנ ןויליג

HEWW

background image