HP LaserJet 1015 Printer - הצהרת תאימות 

background image

הניקת תורהצה

תומיאת תרהצה

EN45014-

ו 22 תויחנה ISO/IEC -ל םאתהב

:

ןרציה םש

Hewlett-Packard Company

:

ןרציה תבותכ

11311 Chinden Boulevard

83714 Boise, Idaho 1021

USA

רצומהש הריהצמ

:

רצומ םש

HP LaserJet 1010 Series

:

רצומ רפסמ

Q2460A, Q2461A, Q2462A

3

הניקתל םגד רפסמ

-BOISB

-0207

00

:

רצומ תויורשפא

ALL

:

םיאבה רצומה יטרפמ תא םאות

:

תוחיטב

IEC 60950:1999 / EN 60950:2000

1:1994+A11 (Class 1-1:1993 +A1/ EN 60825-IEC 60825

(Laser/LED Product

GB4943:1995

:EMC

CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 Class B1

2:1995/A14-3-EN 61000

1995:-33-EN 61000

EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 3

AS / NZS 3548:1995 +A1 +A2 / GB9254:1998

:

ףסונ עדימ

Low Voltage Directive 73/23/EEC

לשו EMC Directive 89/336/EEC לש תושירדה תא םאות הז רצומ

.

םאתהב CE ןומיס אשונו

HEWW

א חפסנ102

background image

.Hewlett-Packard

לש םיישיא םיבשחמ תוכרעמ םע תינייפוא הרוצתב קדבנ רצומה (1

הז ןקתהש רוסא (1) :םיאבה םיאנתה ינשל הפופכ הלועפה .FCC ינקת לש Part 15 -ב דמוע הז ןקתה (2

םורגל תולולעש תוערפה ללוכ ,תולבקתמ תוערפה לכ טולקל בייח הז ןקתה (2) -ו ,תוקיזמ תוערפהל םורגי

3.

היוצר יתלב הלועפל

לבלבל ןיא .(הניקת םגד רפסמ) Regulatory model number הצקומ הז רצומל ,הניקת יוהיז תורטמל (3

,Q2460A)

רצומה ירפסמ וא (HP LaserJet 1010 תספדמ) קווישה םש ןיבל הז הניקת רפסמ ןיב

.(Q2461A, Q2462A

Boise, Idaho USA

2003 ,

לירפאב 1

:

לא הנפ ,דבלב הניקת יאשונב

:

הילרטסואב

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard

Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn,

Victoria 3130, Australia

:

הפוריאב

Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office

or Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /

Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034

Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

:

ב"הראב

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard

Company, PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-

0015 (Phone: 208-396-6000)

103

הניקת תורהצה

HEWW

background image

רזייל תוחיטב תרהצה

םילהנ ליעפה יאקירמאה תופורתהו ןוזמה להנמ לש (Center for Devices and Radiological Health (CDRH -ה

.

ב"הראב םיקוושמה םירצומ רובע הבוח איה הלא םילהנב הדימע .1976 טסוגואב 1 -המ לחה םירצוימה רזייל ירצומ רובע

Department of Health and Human

לש הנירק יעוציב ןקת תחת "Class 1" רזייל רצומכ תרשואמ תספדמה

.1968

תנשמ תוחיטבו תואירבל הנירק תרקב קוחל םאתהב יאקירמאה (Services (DHHS

הלוכי הניא רזיילה ןרק ,םיינוציחה םייוסיכהו ןגמה ייוסיכ ךותב ןיטולחל תללכומ תספדמה ךותב תטלפנה הנירקהש ןוויכמ

.

הליגר שומיש תלועפ לש והשלכ בלשב תאצל

!

הרהזא

הפישחל םורגל םילולע שמתשמל ךירדמב םיניוצמה הלאמ םירחא םיכילהת עוציב וא ,תומאתה עוציב ,הרקב ינצחלב שומיש

.

תנכוסמ הנירקל

הדנק לש DOC תניקת

.Canadian EMC

לש Class B תושירד םע תומיאת

«Conforme á la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques.

«CEM».»

האירוק לש EMI תרהצה

(

ןפי) VCCI תרהצה

HEWW

א חפסנ104

background image

דנלניפ לש רזייל אשונב הרהצה

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1010 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite.

Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen

ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1993) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa

käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan

användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass

1.

HUOLTO

HP LaserJet 1010 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita.

Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö.

Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan

puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi

tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle

laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren

för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa k

הytettהvהn laserdiodin sהteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-795 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

105

דנלניפ לש רזייל אשונב הרהצה

HEWW

background image
background image

ב