HP LaserJet 1015 Printer - תאימות לתקן FCC 

background image

ןקתל תומיאת

.FCC -

ה יקוח לש 15 קלחל ךשמהב ,Class B גוסמ ילטיגיד רישכמ רובע תולבגהל םאות אצמנו קדבנ הז דויצ

,

שמתשמ ,ללוחמ דויצה .םירוגמ רוזאב הנקתהב תוקיזמ תוערפה דגנכ הריבס הנגה קפסל ודעונ הלא תולבגה

תוערפהל םורגל םילולע ,תוארוהל םאתהב אלש הז דויצב שומישו הנקתה .וידר תורידתב היגרנא ןירקהל לולעו

םרוג הז דויצ םא .םיוסמ ןקתמב תוערפה הנייהת אלש יהשלכ הבורע ןיא ,תאז םע .וידר תרושקתל תוקיזמ

תוסנל שמתשמה לע ,דויצה לש הקלדהו יוביכ ידי לע עובקל ןתינש יפכ ,היזיוולט וא וידר תטילקב הקיזמ הערפהל

:

םיאבה םיעצמאהמ רתוי וא דחא תועצמאב הערפהה תא ןקתלו

.

תטלוקה הנטנאה םוקימ וא ןוויכ תא הנש

.

טלקמל דויצה ןיב קחרמה לדגה

.

טלקמה תא שמשמה הזמ רחא לגעמב עקשל דויצה תא רבח

.

הסונמ היזיוולט/וידר יאנכטל וא ץיפמל הנפ

הרעה

ותוכז ףקות תא לטבל םילולע Hewlett-Packard ידי לע תושרופמ םירשואמ םניאש תספדמב םהשלכ םייוניש

לש 15 קלח לש Class B תולבגהב דומעל ידכ ךכוסמ קשממ לבכב שמתשהל שי.הז דויצ ליעפהל שמתשמה לש

.FCC -

ה יקוח

HEWW

א חפסנ98

background image