HP LaserJet 1015 Printer - הסכם רשיון תוכנה של Hewlett-Packard 

background image

לש הנכות ןוישר םכסה

ךתמכסה לע דיעמ הנכותב שומישה .ןלהל םיאבומה HP לש הנכותה ןוישר יאנתל ףופכ הנכותב שומישה :בל םיש

.

הלא םיאנתל

HP

לש הנכות ןוישר יאנת

-Hewlett

םע דרפנ םותח םכסה ךדיב םא אלא תיוולנה הנכותב ךלש שומישה לע םילח םיאבה ןוישרה יאנת

.Packard

,

ןוסחא ושוריפ "שומיש" .הנכותה לש דחא קתועב שומישל ןוישר ךל הקינעמ Hewlett-Packard .ןוישר תקנעה

לש הרקב וא יושיר ןייפאמ לכ תיבשהל וא הנכותה תא תונשל ןיא .הנכותה תגצה וא ,הלעפה ,הנקתה ,הניעט

םישמתשמ לש יברמה רפסמהמ רתוי בר רפסמל רשפאל ןיא ,"ינמז-וב" שומישל אוה הנכותה ןוישר םא .הנכותה

.

תינמז-וב הנכותב שמתשהל םישרומ

ןוישר .הלש ישילש דצ יקפס וא Hewlett-Packard -ל תוכייש םירצוי תויוכזו תולעבב תאצמנ הנכותה .תולעב

לש ישילש דצ יקפס .היבגל תויוכז לכ לש הריכמ הווהמ וניאו ,הנכותה לע תולעב וא תוכז לכ קינעמ וניא הז

.

הלא ןוישר יאנת לש יהשלכ הרפה לש הרקמב םהיתויוכז לע ןגהל םייושע Hewlett-Packard

וא הקתעהה רשאכ וא ,הזינג תורטמל קרו ךא הנכותה לש םידוביע וא םיקתעה עצבל רתומ .תומאתהו םיקתוע

תועיפומה םירצוי תויוכזל תועגונה תורעהה לכ תא קיתעהל שי .הנכותב השרומה שומישב ינויח דעצ םיווהמ דוביעה

.

יהשלכ תירוביצ תשרל הנכותה תא קיתעהל ןיא .םידוביעהו םיקתועה לכב תירוקמה הנכותב

.HP

תרבחמ בתכב םדקומ רושיא אלל הנכותה לש רוחאל רודיה עצבל וא קרפל ןיא .םירוסא םהשלכ חונעפו קוריפ

וא disassembly לש תולבגומ תולועפ עוציבל HP תאמ המכסה תלבקב ךרוצ ןיא םימיוסמ טופיש ימוחתב

םהשלכ רוחאל רודיה וא קוריפ יבגל ריבס טוריפב עדימ HP -ל קפסל ךילע ,השירד יפ-לע .decompilation

.

התלעפהל ינויח חונעפה םא אלא ,הנכותה תא חנעפל ןיא .ועצובש

ידיל הנכותה תא רוסמל שי ,הרבעהה םע .רחא םדא ידיל הנכותה תרבעה םע דימ גופי ךנוישר ףקות ..הרבעה

.

הז ןוישר יאנתל םיכסהל לבקמה לע ,הרבעהל יאנתכ .רזע רמוחו הלש קתוע לכ תוברל ,לבקמה

ךילע ,ןוישרה ףקות לוטיב םע .ויאנתמ והשלכ יאנת לש הרפה ןיגב ןוישרה ףקות םייסל תיאשר HP .םויס

.

איהש הרוצ לכב הב םיבלושמה םיקלחו הידוביע ,היקתעה לכל ףסונב ,רתלאל הנכותה תא דימשהל

וא םיקוח לש יהשלכ הרפה ךות המאתה וא קתוע לכ וא הנכותה תא תינש אצייל וא אצייל ןיא .אוציי תושירד

.

םהשלכ םילבוקמ םילהונ

םיקפוסמ םה .ןיטולחל תיטרפ תולעב וחתופ והשלכ הוולנ דועיתו הנכותה .ב"הרא לשממ לש תולבגומ תויוכז

-DFARS 252.227 -

ב רדגומכ (commercial computer software) "תירחסמ בשחמ תנכות"כ םישרומו

7014-DFARS 252.227

וא ,(7015 (May 1991-7013 (Oct 1988), DFARS 252.211

וא ,(a) FAR 2.101 (Jun 19877)-ב רדגומכ (commercial item) "ירחסמ טירפ"כ ,(Jun 1995)

(19 (Jun 1987-FAR 52.227 -

ב רדגומכ (Restricted computer software) "תלבגומ בשחמ תנכותכ"

גוס רובע תונתינה תויוכז ןתוא קר ךתושרב .תוביסנל םאתהב ,(ךרע הווש הזוח ףיעס וא ידרשמ להונ לכ וא)

.

רומאה רצומה רובע HP לש יטרדנטס הנכות םכסה וא FAR וא DFAR יפיעס ידי לע הוולנ דועית לכו הז הנכות

HEWW

ג חפסנ116

background image

Hewlett-Packard

לש תלבגומ תוירחא תרהצה

:

תוירחאה תפוקת ךשמ

.

השיכרה ךיראתמ תחא הנש

.1

םימגפ אלל ויהי HP לש םילכתמ םירמוחו ,םירזע ,הרמוחש ,הצקה שמתשמ ,ךינפב תבייחתמ HP

םימגפ לע העדוה לבקתת HP םא .ליעל המושרה הפוקתה ךשמל ,השיכרה ךיראת רחאל רוצייבו םירמוחב

.

םתוא ףילחת וא םימוגפכ וחכוהש םירצומה תא ןקתת ,התריחב יפל , HP ,תוירחאה תפוקת ךלהמב ולאכ

.

םישדחכ וא ,םישדח תויהל םייושע םיפלחומ םירצומ

.2

הפוקתל ,השיכרה ךיראת רחאל הלש תונכתה תוארוה עוציבב לשכית אל HP תנכותש ךינפב תבייחתמ HP

HP

םא .תואנ שומיש הב השענו הרושכ הנקתוה הנכותה םא רוציבו רמוחב םימגפ לשב ,ליעל תטרופמה

תא תעצבמ הניאש הנכותה תיידמ תא ףילחת HP ,תוירחאה תפוקת ךלהמב הלאכ םימגפ לע העדוה לבקת

.

הלא םימגפמ האצותכ הלש תונכתה תוארוה

.3

ךות ,הלוכי הניא HP םא .תואיגשמ היקנ וא תוערפה אלל היהת HP ירצומ תלועפש תבייחתמ הניא HP

ריחמ לש יפסכ רזחהל יאכז היהת ,תוירחאה יאנת יפל בצמל והשלכ רצומ ףילחהל וא ןקתל ,ריבס ןמז קרפ

.

רצומה לש תידימה ותרזחה םע השיכרה

.4

ויהש םיקלח וא ,םהיעוציבב םישדחל ךרע-יווש םהש שדחמ םירצוימ םיקלח ליכהל םייושע HP ירצומ

.

ירקמ שומישב

.5

(

ב ,םיקיפסמ יתלב וא םימיאתמ יתלב לויכ וא הקוזחת (א -מ םיעבונה םימגפ לע הלח הניא תוירחאה

אל שומיש וא םיכמסומ יתלב םייוניש (ג ,HP ידי לע וקפוס אלש םילכתמ םירמוח וא םיביכר ,קשממ ,הנכות

לש םיתואנ יתלב הקוזחת וא הנכה (ה וא ,רצומה לש בוקנה יתביבסה טרפמהמ תגרוחה הלעפה (ד ,ןוכנ

.

רצומה אצמנ וב רתאה

.6

דע .

הפ-לעב וא בתכב םא ןיב םיפסונ והשלכ יאנת וא תשרופמ תוירחא המצע לע תלבקמ הניא HP

וא ,ןוצר תעיבשמ תוכיא ,תוריחס וא יאנת וא תעמתשמ תוירחא לכ ,ימוקמה קוחה יפל רתומה תדימל

םירוזא/תונידמב .ליעל הרדגוהש תשרופמה תוירחאה ךשמל תולבגומ תמיוסמ הרטמל המאתה

הניא ליעל הלבגהה ןכל ,תעמתשמ תוירחא ךשמ תלבגה לע רוסיא לח םימיוסמ תוזוחמ וא םירוזא/תוצרא

תונתשמה תורחא תויוכז םג ךל שיו ןכתיו תומיוסמ תויטפשמ תויוכז ךל הקינעמ וז תוירחא .ךילע הלח חרכהב

.

זוחמל זוחממ וא ץראל ץראמ , רוזא/הנידמל רוזא/הנידממ

.7

.

ךלש תוידעלבהו תודיחיה תופורתה ןה םה הז תוירחא בתכב תופורתה ,ימוקמה קוחב תרתומ הדימל דע

,

םירישי םיקזנל וא םינותנ ןדבואל םייארחא היקפס וא HP ויהי אל הרקמ םושב ,ליעל טרופמה טעמל

.

רחא וא ןיקיזנ ,הזוח חוכמ ןיב ,םירחא וא ,(םינותנ וא חוור ןדבוא הז ללכבו) םייתאצות ,םיפיקע ,םידחוימ

וא םיירקמ םיקזנל תושחכתה וא הלבגה לע רוסיא לח םימיוסמ תוזוחמ וא ,םירוזא/תונידמ ,תוצראב

.

ךילע תולח חרכהב ןניא ליעל תושחכתהה וא הלבגהה ןכל ,םייתאצות

הדימל דע דבלמ ,וז הרהצהב םילולכה תוירחאה יאנת ;דנליז-וינבו הילרטסואב םינכרצ תואקסע רובע

לע תולחה תוביוחמש תויקוחה תויוכזל םיפסונ םהו םינשמ וא ,םיליבגמ ,םישיחכמ םניא ,קוח יפל תרתומה

.

ןכרצל הז רצומ תריכמ

117