HP LaserJet 1015 Printer - תוכנת מדפסת 

background image

תספדמ תנכות

תוכמתנ הלעפהה תוכרעמ

לכ אל .תקפוסמה הנכותה תא ןיקתהל דואמ הצילממ HP ,תספדמה ינייפאמ ןווגמ לכל השיגו הלק הנקתהל

ןייע ,הנכותה לע ינכדע עדימ תלבקל .תספדמה תרדגה ינפל הנכותה תא ןקתה .תופשה לכב תונימז תונכותה

.Readme

ץבוקב

.

םירחא תורוקממו טנרטניאהמ םינימז תפסונ הנכותו םיפסונ םינקתה ילהנמ ,רתויב םיינכדעה םינקתהה ילהנמ

:

תואבה הלעפהה תוכרעמ רובע הנכות םע העיגמ תספדמה

(

דבלב םיליבקמ םירוביח ,דבלב ןקתה להנמ) Windows NT 4.0 -ו Windows 95

Windows 98

Windows Me

Windows 2000

-

ו (Windows XP (64-bit32-bit

רתוי תמדקתמ הסרגו Mac OS 9, v9.1

v10.2 -

ו Mac OS X v10.1

תספדמ תנכות תנקתה

Windows 95

רובע תספדמה ןקתה להנמ תא ןיקתהל ידכ

.

תספדמ תפסוה ףשאב שמתשהל ךילע ,Windows 95 רובע תספדמה תנכות תא ןיקתהל ידכ

.1

.

תורדגה לע עבצהו לחתה לע ץחל

.2

.

תוספדמ לע ץחל

.3

.

ךרוצל םאתהב

אבה לע ץחלו תספדמ ףסוה לע םיימעפ ץחל

.4

.

אבה לע ץחל ןכמ רחאלו תימוקמ תספדמ רחב

.5

.

קסיד ךותמ לע ץחל

.6

.

םירוטילקתה ןנוכ רובע המיאתמה תואה תא רחב

ןויע לע ץחל

.7

.

ךלש הפשה רובע הנוכנה הייקיתה לע םיימעפ ץחל

.8

.(

םינקתה ילהנמ) Drivers הייקיתה לע םיימעפ ץחל

.9

.Win9X_ME

הייקיתה לע םיימעפ ץחל

.10

.PCL 5e

ןקתהה להנמ תייקית לע םיימעפ ץחל

.11

.

ותוא ריאהל ידכ hp1300w5.inf ץבוקה לע ץחל

.12

.

ךסמה לעש תוארוהה תא עצב .ןקתהה להנמ תנקתה תא םילשהל ידכ

רושיא לע ץחל

Windows NT 4.0

רובע תספדמה ןקתה להנמ תא ןיקתהל ידכ

.

תספדמ תפסוה ףשאב שמתשהל ךילע ,Windows NT 4.0 רובע תספדמה תנכות תנקתהל

.1

.

תורדגה לע עבצהו לחתה לע ץחל

.2

.

תוספדמ לע ץחל

.3

.

ךרוצל םאתהב

אבה לע ץחלו תספדמ ףסוה לע םיימעפ ץחל

.4

.

אבה לע ץחל ןכמ רחאלו ילש בשחמה רחב

.5

.

אבה לע ץחל ןכמ רחאלו המיאתמה האיציה תא רחב

הרעה

.LPT1

איה האיציה ,ימוקמ רוביח רובע

11

תספדמ תנכות

HEWW

background image

.6

.

קסיד ךותמ לע ץחל

.7

עיפומ הניא םירוטילקתה ןנוכ רובע תואה םא .םירוטילקתה ןנוכ רובע המיאתמה תואה תא רחב

ןויע לע ץחל

E:/

דלקה ,המגודל .יוטנ וקו םייתדוקנ דלקה תואל ךשמהבו הנוכנה תואה תא דלקה ,תחתפנה המישרב

.8

.

ךלש הפשה רובע הנוכנה הייקיתה לע םיימעפ ץחל

.9

.(

םינקתה ילהנמ) Drivers הייקיתה לע םיימעפ ץחל

.10

.WinNT

הייקיתה לע םיימעפ ץחל

.11

.PCL 5e

ןקתהה להנמ תייקית לע םיימעפ ץחל

.12

.

וריאהל ידכ וילע ץחל ,אל םא .ראומ תויהל רומא hp1300m5.inf ץבוקה

.13

.

החיתפ לע ץחל

.14

.

רושיא לע ץחל ,קסיד ךותמ הנקתה חיש-ודה תביתב

.15

.

אבה לע ץחל

.16

.

אבה לע ץחל .לדחמה תרירב תספדמ תויורשפא תאו (היצפוא יהוז) תספדמה םש תא רחב

.17

.

אבה לע ץחלו תפתושמ היהת תספדמה םאה רחב

.18

.

ןקתהה להנמ תנקתה תא םילשהל ידכ

םויס לע ץחלו ןויסינ דומע ספדה ,ןכ רחב

תורחאה הלעפהה תוכרעמ לכ רובע תספדמ תנכות ןיקתהל ידכ

.

ךסמה לעש הנקתהה תוארוה תא עצב ,םירוטילקתה ןנוכל תספדמה םע עיגהש הנכותה רוטילקת תא סנכה

HEWW

1

קרפ 12

background image

(

ןקתה להנמ) תספדמ ינייפאמ

גוסו לדוג ןוגכ ,לדחמה תרירב תורדגה תא תונשל ךתורשפאב .תספדמה תרקבל םישמשמ תספדמה ינייפאמ

.

םימ ינמיסו היצולוזר ,(N-up תספדה) הספדה ירמוח לש דדוב ןויליג לע םידומע רפסמ תספדה ,הספדה ירמוח

:

תואבה םיכרדב תספדמה ינייפאמל תשגל ךתורשפאב

.

יחכונה הנכותה םושיי רובע קר תורדגהה תא הנשמ וז ךרד .הספדהל שמשמש הנכותה םושיי ךרד

הספדהה תודובע לכ רובע לדחמה תרירב תורדגה תא הנשמ וז ךרד .Windows® לש הלעפהה תכרעמ ךרד

.

תוידיתעה

הרעה

תא ראתמ אבה ףיעסה ,תספדמה ינייפאמל תשגל ידכ תונוש תוטישב םישמתשמ םיבר הנכות ימושייש ןוויכ

.Windows XP -

ו 2000, Millennium ,Windows 98 -ב תושמשמש רתויב תוצופנה תוטישה

יחכונה הנכותה םושיי רובע קר תורדגה תונשל ידכ

הרעה

.

רתויב הצופנה איה וז הטיש ,םינוש הנכות ימושיי ןיב תונתשהל םייושע םמצע םידעצהש תורמל

.1

.

הספדה לע ץחל ,הנכותה םושייבש ץבוק טירפתהמ

.2

.

םינייפאמ לע ץחל ,הספדה חיש-ודה תביתב

.3

.

רושיא לע ץחלו תורדגהה תא הנש

Windows -

ב תוידיתעה הספדהה תודובע לכ רובע לדחמה תרירב תורדגה תונשל ידכ

Millennium -

ו 2000 ,98

.1

.

תוספדמ לע ץחלו תורדגה רחב ,לחתה לע ץחל ,Windows לש תכרעמה שגמב

.2

.HP LaserJet 1010

הרדסה תספדמ למס לע תינמי הציחל ץחל

.3

.(

הספדה תופדעה לע ץוחלל ןתינ Windows 2000 -ב) ,םינייפאמ לע ץחל

.4

.

רושיא לע ץחלו תורדגהה תא הנש

הרעה

.

הספדה תופדעה טירפתהמ םינימז הלא םינייפאממ םיבר ,Windows 2000 -ב

Windows XP -

ב תוידיתעה הספדהה תודובע לכ רובע לדחמה תרירב תא תונשל ידכ

.1

.

הרקבה חול לע ץחלו לחתה לע ץחל ,Windows לש תכרעמה שגמב

.2

.

תרחא הרמוחו תוספדמ לע םיימעפ ץחל

.3

.

םיסקפו תוספדמ לע ץחל

.4

.HP LaserJet 1010

הרדסה תספדמ למס לע תינמי הציחל ץחל

.5

.

הספדה תופדעה לע ץחל וא ,םינייפאמ לע ץחל

.6

.

רושיא לע ץחלו תורדגהה תא הנש

13

תספדמ תנכות

HEWW

background image

הספדה תרדגה תופדעה

תספדמה ןקתה להנמב ,הנכותה םושייב :וז תספדמ רובע הספדה תורדגה יונישל םיכרד שולש תומייק

יפל ,ושענ םייונישה וב םוקמל םאתהב תופידע םילבקמ הספדה תורדגהב םיכרענה םייוניש .HP toolbox -בו

:

אבה טוריפה

ועצובש םייוניש ,הנכותה םושיי ךותב .רחא םוקמ לכב ונושש תורדגה םיפקוע הנכותה םושייב םיכרענה םייוניש

.

הספדה חיש-ודה תביתב ועצובש םייוניש םיפקוע דומע תורדגה חיש-ודה תביתב

ושענש םייוניש םיפקוע (תספדמ ינייפאמ חיש-ודה תבית) תספדמה ןקתה להנמב םישענש םייוניש

.

הנכותה םושייב םייוניש םיפקוע םניא תספדמה ןקתה להנמב םישענש םייוניש .HP toolbox -ב

.

רתויב הכומנה תופידעה תא שי HP toolbox -ב םישענה םייונישל

תא הלש הטישב שמתשה ,ליעל וראיתש םיכרדה תחאמ רתויב יונישל תנתינ תספדמה לש תמיוסמ תרדגה םא

.

רתויב ההובגה תופידעה

תספדמ ינייפאמל תנווקמ הרזע

הרזע .תספדמה ינייפאמב תויצקנופה לע יפיצפס עדימ תללוכ (ןקתה להנמ) תספדמה ינייפאמ לש תנווקמה הרזעה

.

תספדמה לש לדחמה תרירב תורדגה יוניש ךילהתל תויחנה תקפסמ וז תנווקמ

תספדמה ינייפאמ לש תנווקמה הרזעל תשגל ידכ

.1

.

הספדה לע ץחל ןכמ רחאלו ץבוק לע ץחל הנכותה םושיימ

.2

.

הרזע לע ץחל ןכמ רחאלו םינייפאמ לע ץחל

HEWW

1

קרפ 14

background image

Macintosh

יבשחמל הנכות

(Mac OS 9.x)

תספדמה ןקתה להנמ לא השיג

.1

.Chooser -

ב רחב ,Apple טירפתה ךותמ

.2

.Chooser

חיש-ודה תבית לש ילאמשה קלחב hp LaserJet vx.x למסה לע ץחל

.3

:

םירבוחמ תספדמהו בשחמה ובש ןפואל םאתהב תואבה תולועפהמ תחא עצב

.4

בלשל רובע :USB

AppleTalk Zone -

ה תא Chooser חיש-ודה תבית לש ןותחתה ילאמשה קלחב רחב :AppleTalk

.

ךתושרבש תספדמה רובע ןוכנה

.4

.Chooser

חיש-ודה תבית לש ינמיה קלחב hp LaserJet 1010 series printer םשה לע ץחל

.5

.Chooser-

ה תא רוגס

(Mac OS X v10.x)

תספדמה ןקתה להנמ לא השיג

.1

.

הדובעה ןחלוש לעש חישקה ןנוכה למס לע ץחל

.2

.Utilities

לע ץחל ןכמ רחאלו Applications לע ץחל

.3

.Print Center

לע ץחל

.4

.Add Printer List

חיש-ודה תבית העיפומ .Add Printer לע ץחל

.5

.

ןוילעה טירפתה ךותמ AppleTalk וא USB תא רחב

הרעה

.

הינשה טירפתה תמישר ךותמ ןוכנה Zone -ה תא םג רוחבל ץלאתש ןכתיי ,AppleTalk -ב שמתשמ התא םא

.6

.

תוספדמה תמישרמ תספדמה םש תא רחב

.7

.Add

לע ץחל

15