HP LaserJet 1015 Printer - הדפסה על מעטפות 

background image

הדיחי הפטעמ תספדה

.

תספדמל הספדה ירמוח לש םיטרפמ

האר ,ףסונ עדימ תלבקל .רזייל תוספדמל תוצלמומש תופטעמב קר שמתשה

הרעה

שגמב שמתשה ,תופטעמ לש בר רפסמ תספדהל .הדיחי הפטעמ תספדה ךרוצל תומידקב הנזהל שגמב שמתשה

.

ישארה הנזהה

.1

.

תופטעמהמ רתוי טעמ םיבחר ויהיש ךכ ץוח יפלכ הספדהה ירמוח יליבומ תא טסה ,תופטעמה תניעטל םדוק

הרעה

.

תספדמל הז דצ הליחת ןזה ,רצקה הצקב אצמנ הפטעמה שד םא

.2

הספדהה ירמוח ליבומ ךרואל ןוילעה קלחהו הלעמ יפלכ הנופ הספדהל דצה רשאכ הפטעמה תא חנה

.

ילאמשה

23

תופטעמ לע הספדה

HEWW

background image

.3

.

הפטעמה בחורלו ךרואל הספדהה ירמוח יליבומ תא םאתה

.4

ינייפאמ

האר ,תוארוה תלבקל .(XP -ו Windows 2000 -ב הספדה תופדעה וא) תספדמה ינייפאמל השיג

Paper

הייסיטרכה) Paper הייסיטרכב וא Paper/Quality הייסיטרכב .

(

ןקתה להנמ) תספדמ

.Envelope

תא הספדה רמוחכ רחב ,(Mac יבשחמ לש םינקתהה ילהנממ קלחב Type/Quality

הרעה

תונימז לע עדימ תלבקל .הלעפהה תוכרעמ וא תספדמה ןקתה ילהנמ לכ רובע םינימז תספדמה ינייפאמ לכ אל

(

ןקתה להנמ) תספדמה ינייפאמ לש תנווקמה הרזעה תא האר ,הז ןקתה להנמ רובע תונוכת

HEWW

2

קרפ 24

background image

תובורמ תופטעמ תספדה

.

תספדמל הספדה ירמוח לש םיטרפמ

האר ,ףסונ עדימ תלבקל .רזייל תוספדמל תוצלמומש תופטעמב קר שמתשה

הרעה

שגמב שמתשה ,תופטעמ לש בר רפסמ תספדהל .הדיחי הפטעמ תספדה ךרוצל תומידקב הנזהל שגמב שמתשה

.

ישארה הנזהה

.1

.

הנזהה שגמ הסכמ תא חתפ

.2

.

תופטעמהמ רתוי טעמ םיבחר ויהיש ךכ ץוח יפלכ הספדהה ירמוח יליבומ תא טסה ,תופטעמה תניעטל םדוק

25

תופטעמ לע הספדה

HEWW

background image

.3

הספדהה ירמוח ליבומ ךרואל ןוילעה קלחהו הלעמ יפלכ הנופ הספדהל דצה רשאכ תופטעמה תא חנה

.

תופטעמ 15 דע םורע .ילאמשה

הרעה

.

תספדמל הז דצ הליחת ןזה ,רצקה הצקב אצמנ תופטעמה שד םא

.4

.

תופטעמה בחורו ךרואל הספדהה ירמוח יליבומ תא םאתה

.5

ינייפאמ

האר ,תוארוה תלבקל .(XP -ו Windows 2000 -ב הספדה תופדעה וא) תספדמה ינייפאמל השיג

Paper

הייסיטרכה) Paper הייסיטרכב וא Paper/Quality הייסיטרכב .

(

ןקתה להנמ) תספדמ

.Envelope

תא הספדה רמוחכ רחב ,(Mac יבשחמ לש םינקתהה ילהנממ קלחב Type/Quality

HEWW

2

קרפ 26

background image

הרעה

תונימז לע עדימ תלבקל .הלעפהה תוכרעמ וא תספדמה ןקתה ילהנמ לכ רובע םינימז תספדמה ינייפאמ לכ אל

(

ןקתה להנמ) תספדמה ינייפאמ לש תנווקמה הרזעה תא האר ,הז ןקתה להנמ רובע תונוכת

.6

.

הנזהה שגמ הסכמ תא רוגס

27

תופטעמ לע הספדה

HEWW

background image