HP LaserJet 1015 Printer - טעינת חומרי הדפסה 

background image

הספדה ירמוח תניעט

ישארה הנזהה שגמ

ירמוח יפד לש רתוי הנטק תומכ וא ר"מ/םרג 75 לקשמב ריינ לש םיפד 150 דע ליכמ ישארה הנזהה שגמ

המידק ןווכמ ףדה שאר רשאכ הספדהה ירמוח תא ןעט .(תוחפ וא מ"מ 25 הבוג דע המרע) רתוי םידבכ הספדה

ירמוח לש םיליבומה תא דימת םאתה ,הטומ הספדהו תויועקתיה תעינמל .הלעמ יפלכ הנופ הספדהל דעוימש דצהו

.

הספדהה

תומידקב הנזהל שגמ

.

סיטרכ וא ,דחא ףקש ,תחא הפטעמ וא ר"מ/םרג 75 לקשמב ריינ לש םיפד 10 דע ליכמ תומידקב הנזהל שגמה

תעינמל .הלעמ יפלכ הנופ הספדהל דעוימש דצהו המידק ןווכמ ףדה שאר רשאכ הספדהה ירמוח תא ןעט

.

הספדהה ירמוח לש םיידדצה םיליבומה תא דימת םאתה ,הטומ הספדהו תויועקתיה

תוריהז

תלבקל .עקתיהל םילולע םה ,תרחא הרוצב םימוגפ וא םילפוקמ ,םיטמוקמ הספדה ירמוח לע סיפדהל הסנת םא

.

תספדמל הספדה ירמוח לש םיטרפמ

האר ,ףסונ עדימ

הרעה

הליבחה תא רשיילו הנזהה שגממ הספדהה ירמוח לכ תא ריסהל דפקה ,םישדח הספדה ירמוח תפסוה תעב

התיחפמו תספדמה ךרד תונויליג רפסמ לש תינמז-וב הנזה תענומ וז הלועפ .הספדהה ירמוח לש השדחה

.

הספדה ירמוח לש תויועקתיה

הספדה ירמוח לש םייפיצפס םיגוס

.

הלעמ יפלכ הנופ הספדהל דעוימה דצהו המידק ןווכמ ןוילעה םקלח רשאכ תויוותו םיפקש ןעט :

תויוותו םיפקש

.

תויוות וא םיפקש לע הספדה

האר ,ףסונ עדימ תלבקל

.

הלעמ יפלכ הנופ הספדהל דעוימה דצהו המידק ןווכמ לובה םקוממ וב רצה דצהשכ תופטעמ ןעט :

תופטעמ

.

תופטעמ לע הספדה

האר ,ףסונ עדימ תלבקל

יפלכ הנופ הספדהל דעוימה דצהו המידק ןווכמ ןוילעה קלחה רשאכ ןעט :

םינכומ םיספט וא םיבתכמ תוריינ

.

שארמ םינכומ םיספט לע וא םיבתכמ ריינ לע הספדה

האר ,ףסונ עדימ תלבקל .הלעמ

הנופ הספדהל דעוימה דצהו המידק ןווכמ רצה דצה רשאכ ןעט :

תישיא םאתומ לדוגב הספדה ירמוחו םיסיטרכ

.

תויסטרכ לעו תישיא םאתומ לדוגב הספדה ירמוח לע הספדה

האר ,ףסונ עדימ תלבקל .הלעמ יפלכ

21

הספדה ירמוח תניעט

HEWW

background image