HP LaserJet 1015 Printer - הבנת הגדרות איכות הדפסה 

background image

הספדה תוכיא תורדגה תנבה

,

ףסונב .םייפרג םיטקייבוא תספדה ןפוא לעו הספדהה לש תוריהבה תדימ לע תועיפשמ הספדה תוכיא תורדגה

.

הספדה ירמוח לש םייוסמ גוסל הספדהה תוכיא תא בטמל ידכ הספדהה תוכיא תורדגהב שמתשהל ךתורשפאב

.

הספדה ירמוח לש םינוש םיגוס רובע הספדהה תוכיא בוטימ

האר ,ףסונ עדימ תלבקל

:

תורדגהה ןלהל .תוספדומש תודובעה יגוס תא םיאתהל ידכ תספדמה ינייפאמב תורדגהה תא תונשל ךתורשפאב

.

לדחמה תרירב תרדגה יהוז :600 dpi

תוכיא תקפסמ איה .1015 -ו HP LaserJet 1012 םימגדה רובע הנימז וז הרדגה :FastRes 1,200

.

רתוי בר ןמז תכשמנ תודובעה תספדה םלוא ,רתוי הבוט הספדה

תישומיש וז הרדגה .רתוי הנטק רנוט תומכב שומיש ךות ספדומ טסקטה (

רנוטב ןוכסיח) EconoMode

.

תורחא תוכיא תורדגהב תולת אלל וז תורשפא ליעפהל ןתינ .תוטויט תספדה ןמזב

ינייפאמ

האר ,תוארוה תלבקל .(XP -ו Windows2000 -ב הספדה תופדעה וא) תספדמה ינייפאמל השיג

.

(

ןקתה להנמ) תספדמ

קלחב Paper Type/Quality הייסיטרכה) Finishing הייסיטרכב וא Paper/Quality הייסיטרכב

.

ךל תויוצרש הספדהה תוכיא תורדגה תא רחב ,(Mac לש םינקתהה ילהנממ

הרעה

תונימז לע עדימ תלבקל .הלעפהה תוכרעמ וא תספדמה ןקתה ילהנמ לכ רובע םינימז תספדמה ינייפאמ לכ אל

(

ןקתה להנמ) תספדמה ינייפאמ לש תנווקמה הרזעה תא האר ,הז ןקתה להנמ רובע תונוכת

הרעה

לחתה טירפתה ךרד םינייפאמל סנכיה ,תוידיתעה הספדהה תודובע לכ רובע הספדהה תוכיא תורדגה יונישל

סנכיה ,דבלב יחכונה הנכותה םושיי שומישל הספדהה תוכיא תורדגה יונישל .Windows לש תכרעמב שגמב

ינייפאמ

האר ,ףסונ עדימ תלבקל .הספדהל שמתשמ התא וב םושייב

הספדה תורדגה טירפתה ךרד םינייפאמל

.

(

ןקתה להנמ) תספדמ

41

הספדה תוכיא תורדגה תנבה

HEWW

background image

(

רנוטב ןוכסיח) EconoMode -ב שומיש

EconoMode

תורשפאה .EconoMode-ב שומיש ידי לע איה רנוטה תינסחמ ייח תא ךיראהל תניוצמ ךרד

איה ךא ,הברהב הריהב תספדומה הנומתה .הליגר הספדה רשאמ תרכינ הדימב הנטק רנוט תומכב תשמתשמ

.

תוהגהו תוטויט תספדהל המיאתמ

.1

Windows 2000 -

ב הספדה תופדעה וא) תספדמה ינייפאמל שג ,ןימזל EconoMode תא ךופהל ידכ

.

(