HP LaserJet 1015 Printer - הדפסה על שני צדי הנייר (הדפסה דו-צדדית ידנית) 

background image

תינדי תידדצ-וד הספדה) ריינה ידצ ינש לע הספדה

.

םיימעפ תספדמה ךרד ריינה תא ריבעהל ךילע ,(תינדי תידדצ-וד הספדה) ריינה ידצ ינש לע סיפדהל ידכ

הרעה

.Windows -

ב קר תכמתנ תינדי תידדצ-וד הספדה

הרעה

תוארוה תלבקל .הספדהה תוכיאב עגופ רשא רבד ,תספדמה תוכלכלתהל םורגל היושע ריינה ידצ ינש לע תינדי הספדה

.

תספדמה יוקינ

האר ,תכלכלתמ תספדמהש הרקמב

תינדי תידדצ-וד הספדה םשל

.1

תספדמ ינייפאמ

האר ,תוארוה תלבקל .(XP -ו Windows2000 -ב הספדה תופדעה וא) תספדמה ינייפאמל השיג

.

(

ןקתה להנמ)

.2

תא רחב ,(Mac יבשחמ לש ןקתהה ילהנממ קלחב Paper Type/Quality הייסיטרכה) Finishing הייסיטרכב

.

ךמסמה תא ספדה .OK לע ץחלו הכירכל המיאתמה תורשפאב רחב .Print on Both Sides תורשפאה

הרעה

רובע תונוכת תונימז לע עדימ תלבקל .הלעפהה תוכרעמ וא תספדמה ןקתה ילהנמ לכ רובע םינימז תספדמה ינייפאמ לכ אל

(

ןקתה להנמ) תספדמה ינייפאמ לש תנווקמה הרזעה תא האר ,הז ןקתה להנמ

HEWW

3

קרפ 34

background image

.3

תדובע םויסל דע דצב םתוא חנהו ,הנזהה שגממ םירתונה תוריינה תא אצוה ,ןושארה דצה תספדה רחאל

.

םידדצה ינש לע תינדיה הספדהה

.4

.

המרעה תא רשייו ,הטמ יפלכ הנופ ספדומה םדצשכ םתוא ךופה ,םיספדומה םידומעה תא ףוסא

35

תינדי תידדצ-וד הספדה ,ריינה ידצ ינש לע הספדה

HEWW

background image

.5

ןזומ ןותחתה הצקהשכ הטמל יפלכ תונפל ספדומה דצה לע .הנזהה שגמ ךותל םידומעה תמרע תא רזחה

.

ומוקמל המידקב הנזהל שגמה תא רזחה .הליחת תספדמה ךותל

.

ינשה דצה תספדהל ןתמהו

הלעפה ןצחלה לע ץחל

HEWW

3

קרפ 36

background image

תורבוח תספדה

.A4

וא ,letter, legal, executive לדוגב ריינ לע תורבוח סיפדהל ןתינ

.1

.

ישארה הנזהה שגמב ריינה תא ןעט

.2

ינייפאמ

האר ,תוארוה תלבקל .(XP -ו Windows 2000 -ב הספדה תופדעה וא) תספדמה ינייפאמל השיג

.

(

ןקתה להנמ) תספדמ

.3

יבשחמ לש ןקתהה ילהנממ קלחב Paper Type/Quality הייסיטרכה) Finishing הייסיטרכב

.OK

לע ץחלו הכירכל המיאתמה תורשפאב רחב .Print on Both Sides תורשפאה תא רחב ,(Mac

.

ךמסמה תא ספדה

הרעה

תונימז לע עדימ תלבקל .הלעפהה תוכרעמ וא תספדמה ןקתה ילהנמ לכ רובע םינימז תספדמה ינייפאמ לכ אל

(

ןקתה להנמ) תספדמה ינייפאמ לש תנווקמה הרזעה תא האר ,הז ןקתה להנמ רובע תונוכת

.4

תדובע םויסל דע דצב םתוא חנהו ,הנזהה שגממ םירתונה תוריינה תא אצוה ,ןושארה דצה תספדה רחאל

.

תרבוחה לש הספדהה

37