HP LaserJet 1015 Printer - הדפסת סימני מים 

background image

םימ ינמיס תספדה

תא ףיסוהל הצרתש ןכתיי ,המגודל .(עקרב) םייק ךמסמל "תחתמ" טסקט תספדהל םימ ןמיס תורשפאב שמתשהל ןתינ

.

ךמסמה ידומע לכב וא ןושארה דומעב ןוסכלאב תורופא תולודג תויתואב ידוס וא הטויט טסקטה

םימ ןמיס ןייפאמל השיג

.1

האר ,תוארוה תלבקל .(XP -ו Windows2000 -ב הספדה תופדעה וא) תספדמה ינייפאמל שג ,הנכותה םושיימ

.

(

ןקתה להנמ) תספדמ ינייפאמ

.2

ןמיס תא רחב ,(Mac לש ןקתהה ילהנממ קלחב Watermark/Overlay הייסיטרכה) Effects הייסיטרכב

.

שמתשהל הצרת ובש םימה

הרעה

רובע תונוכת תונימז לע עדימ תלבקל .הלעפהה תוכרעמ וא תספדמה ןקתה ילהנמ לכ רובע םינימז תספדמה ינייפאמ לכ אל

(

ןקתה להנמ) תספדמה ינייפאמ לש תנווקמה הרזעה תא האר ,הז ןקתה להנמ

HEWW

3

קרפ 32

background image

(N-up

תספדה) דיחי ריינ ןויליג לע םיבורמ םידומע תספדה

ואריי םידומעה ,ןויליגל דחא דומעמ רתוי סיפדהל רחבת םא .דיחי ריינ ןויליג לע הספדהל םידומעה רפסמ תא רוחבל ןתינ

.

הליגר הספדה רדס יפל ןויליגה לע םירדוסמ ויהיו רתוי םינטק

ןויליגל םיבורמ םידומע ןייפאמל השיג

.1

האר ,תוארוה תלבקל .(XP -ו Windows2000 -ב הספדה תופדעה וא) תספדמה ינייפאמל שג ,הנכותה םושיימ

.

(

ןקתה להנמ) תספדמ ינייפאמ

.2

ןוכנה םידומעה רפסמ תא רחב ,(Mac לש ןקתהה ילהנממ קלחב Layout הייסיטרכה) Finishing הייסיטרכב

.

ןויליגל

הרעה

רובע תונוכת תונימז לע עדימ תלבקל .הלעפהה תוכרעמ וא תספדמה ןקתה ילהנמ לכ רובע תונימז תספדמה תונוכת לכ אל

(

ןקתה להנמ) תספדמה ינייפאמ לש תנווקמה הרזעה תא האר ,הז ןקתה להנמ

.3

.

ןויליגה לע םידומעה תספדה רדס ןויצל חתפנ טירפתו דומעה תולובג רובע ןומיס תבית םג תמייק

33