HP LaserJet 1015 Printer - ניקוי המדפסת 

background image

תספדמה יוקינ

.

היקנו החל תילטמ תרזעב תספדמה לש ינוציחה קלחה תא הקנ ,שרדנ םא

תוריהז

.

התביבסב וא תספדמה לע הינומא סיסב לע יוקינ ירמוחב שמתשת לא

וז תורבטצה ,ןמזה ךשמב .תספדמה ךותב רבטצהל םייושע קבא יקיקלחו רנוט ,ירמוח ,הספדהה ךילהת ןמזב

ךתורשפאב ,תויעב לש הז גוס עונמלו ןקתל ידכ .תוחירמו רנוט ימתכ ןוגכ ,הספדהה תוכיאב תויעבל םורגל הלולע

.

תספדמה לש הספדהה ירמוח ביתנ תאו הספדהה תינסחמ רוזא תא תוקנל

הספדהה תינסחמ רוזא יוקינ

לש תוכיאה תא רפשל לוכי הז רוזא יוקינ ,תאז םע .תובורק םיתעל הספדהה תינסחמ רוזא תא תוקנל ךירצ ךניא

.

םיספדומה תונויליגה

.1

.

ררקת תספדמהש ןתמהו למשחה לבכ תא קתנ

.2

.

הספדהה תינסחמ תא רסהו הספדהה תינסחמ תלד תא חתפ

HEWW

4

קרפ 50

background image

תוריהז

עגית לא ,ןכ ומכ .הספדהה תינסחמ תא הסכ ,שרדנ םא .רואל הספדהה תינסחמ תא ףושחת לא ,קזנ עונמל ידכ

.

תספדמל קזנ םורגל לולע הז רבד .תספדמה ךותבש רוחשה גופסה תלגלגב

.3

.

רנוטה תינסחמ ללחו הספדהה ירמוח ביתנ רוזאמ ןהשלכ תויראש בגנ ,ךומ לוטנ שבי דב תועצמאב

.4

.

הספדהה תינסחמ תלד תא רוגסו הספדהה תינסחמ תא שדחמ ןקתה

51

תספדמה יוקינ

HEWW

background image

.5

.

תספדמל למשחה לבכה תא הרזח רבח

HEWW

4

קרפ 52

background image

תספדמה לש הספדהה ירמוח ביתנ יוקינ

ירמוח ריסהל ידכ HP LaserJet -ה לש יוקינה ילכב שמתשהל ךתורשפאב ,םיסיפדתב תודוקנב וא רנוט ימתכב תלקתנ םא

ךיראהל יושע הספדהה ירמוח ביתנ יוקינ .תולגלגהו fuser -ה לולכמ לע רבטצהל םייושעש רנוט יקיקלחו םיפדוע הספדה

.

תספדמה ייח תא

הרעה

תונוכמ רובע הספדה ירמוחב שמתשהל ךתורשפאב ,םיפקש ךל ןיא םא .ףקשב שמתשה ,רתויב תובוטה תואצותה תלבקל

.

םיקלח חטש ינפ םע (ר"מ/םרג 90 דע 70) הקתעה

.1

.

תקלוד ןכומ תירונהו קרס בצמב תספדמהש אדו

.2

.

הנזהה שגמב הספדהה ירמוח תא ןעט

.3

ילכ לע ץחלו תויעב ןורתפ הייסיטרכה לע ץחל .

hp toolbox -

ב שומיש

האר ,תוארוה תלבקל .HP toolbox -ל שג

.

יוקינה דומע תא רחב .

הספדה תוכיא

הרעה

םויסל דע תספדמה תא הבכת לא .יוקינה ךילהת ךלהמב םעפל םעפמ רצעיי יוקינה דומע .תוקד 2 -כ ךרוא יוקינה ךילהת

.

תספדמה לש ידוסי יוקינ םשל םימעפ רפסמ יוקינה ךילהת לע רוזחל ץלאתו ןכתיי יוקינה ךילהת

53

תספדמה לש הספדהה ירמוח ביתנ יוקינ

HEWW

background image
background image

5