HP LaserJet 1015 Printer - דפי מידע מדפסת 

background image

תספדמ עדימ יפד

.

תספדמ תויעב רותפלו ןחבאל ךל םיעייסמ הלא םיפד .תספדמה ןורכיז ךותב םייוצמ םידחוימ םיפד

המגדה ףד

הניאו (תקלוד ןכומ תירונה) ןכומ בצמב תספדמה רשאכ

הלעפה לע ץחל ,(Demo) המגדה ףד תספדהל

.

הסיפדמ

הרוצת תרדגה חוד

אוה ,ףסונב .תספדמה לש םייחכונה םינייפאמהו תורדגהה תא טרפמ (Configuration) הרוצתה תרדגה חוד

.HP toolbox

ךותמ וא תספדמה ךותמ הרוצת תרדגה חוד סיפדהל ךתורשפאב .בצמ ןמוי חוד ליכמ

בצמב תאצמנ תספדמה רשאכ תוינש 5 ךשמל

הלעפה לע ץחל ,תספדמה ךותמ הרוצת תרדגה ףד סיפדהל ידכ

.

הלעפה ןצחלה תא ררחש ,תקלדנ הלעפה תירונה רשאכ .ןכומ

HEWW

5

קרפ 56

background image

hp toolbox -

ב שומיש

:

תואבה תולטמה ךרוצל שמתשהל ןתינ ובש טנרטניא םושיי אוה HP toolbox -ה

.

תספדמה בצמ תקידב

.

תספדמה לש הרוצת תורדגה

.

תויעב ןורתפ עדימ תגצה

.

ןווקמ דועית תגצה

.

הנכותה לש תמלשומ הנקתה עצבל ךילע HP toolbox -ב שמתשהל תנמ לע

הרעה

רושיק לע ץחלת םא ,תאז םע .HP toolbox -ב שמתשהלו חותפל ידכ טנרטניאל השיג לעב תויהל בייח ךניא

עדימ תלבקל .הז רושיק םע רשוקמש רתאל רובעל ידכ טנרטניאל השיג לעב תויהל ךילע ,

םירחא םירושיק רוזאב

.

םירחא םירושיק

האר ,ףסונ

תוכמתנ הלעפהה תוכרעמ

:

תואבה הלעפהה תוכרעמב ךמתנ HP toolbox

XP -

ו ,2000, Me ,Windows 98

v10.2 -

ו Mac OSX, v10.1

הרעה

.Windows NT 4.0

וא Windows 95 רובע הכימת ללוכ וניא HP toolbox

םיכמתנ םינפדפד

:

םיאבה םינפדפדה דחא ךתושרב אצמיהל בייח HP toolbox -ב שמתשהל ידכ

רתוי תמדקתמ הסרג וא Internet Explorer 5

רתוי תמדקתמ הסרג וא Netscape Navigator 6

.

ןפדפדה ךותמ םיפדה לכ תא סיפדהל ןתינ

hp toolbox

תא גיצהל ידכ

.1

.HP toolbox

תא רחבו HP LaserJet 1010 לע עבצה ,

תוינכות לע עבצה , לחתה טירפתב

.2

.

טנרטניא ןפדפדב חתפנ HP toolbox -ה

הרעה

.

דיתעב תוריהמב וילא בושל ידכ םיפדעומה םירתאל ותוא ףיסוהל ךתורשפאב ,URL -ה תחיתפ רחאל

57