HP LaserJet 1015 Printer - שימוש ב- hp toolbox 

background image

ב שומיש - hp toolbox

HEWW

background image

hp toolbox -

ה יקלח

:

הלא םיקלח הליכמ HP toolbox -ה תנכות

סוטטס הייסיטרכה

תויעב ןורתפ הייסיטרכה

תוארתה הייסיטרכה

דועית הייסיטרכה

תומדקתמ תספדמ תורדגה ןולחה

םירחא םירושיק

תנמזהלו רצומב הכימת ,רצומה םושיר םשל HP לש טנרטניאה רתאל םירושיק ליכמ HP toolbox -ב ףד לכ

תורשקתהב שמתשמ התא םא .הלא םירושיקב שמתשהל ידכ טנרטניאל רוביח ךל תויהל בייח .םילכתמ םירמוח

לכותש ינפל טנרטניאל רשקתהל ךילע ,הנושארה םעפב HP toolbox -ה תא תחתפ רשאכ תרבחתה אלו גויח

.

הלא טנרטניא ירתאב רקבל

HEWW

5

קרפ 58

background image

סוטטס הייסיטרכה

:

םיאבה םיירקיעה םיפדל רושיק שי סוטטס הייסיטרכל

.

קיר שגמ וא ריינ תועקתיה ןוגכ תספדמה בצמ תא ןייצי הז ףד .תספדמה סוטטס עדימ תגצה .

ןקתה סוטטס

.

ןקתהה סוטטס תא ןכדעל ידכ

ןנער ןצחלה לע ץחל ,תספדמב היעבה תא ןקתתש רחאל

.

תספדמה רובע ןימזש ףסונ ןווגמ עדימו הרוצתה תרדגה ףד תספדה .

עדימ יפד תספדה

תויעב ןורתפ הייסיטרכה

םיקפסמ הלא םיפד ,המגודל .תספדמה תולקת ןורתפ לע ןווגמ עדימל םירושיק תקפסמ תויעב ןורתפ הייסיטרכה

רותפל דציכו הרקבה חול תוירונ תא שרפל דציכ ,הספדה תוכיא תויעב רותפל דציכ ,עוקת ריינ תאצוה לע עדימ

.

תורחא תספדמ תויעב

59

סוטטס הייסיטרכה

HEWW

background image

תוארתה הייסיטרכה

.

תספדמ תוארתה לע תיטמוטוא עידוהל תספדמה תרוצת תא רידגהל תרשפאמ תוארתה הייסיטרכה

סוטטס תוארתה רדגה

חולשל הכירצ תספדמה יתמ ןייצל ,תוארתהה לש הקספה וא הלעפה רוחבל ןתינ סוטטס תוארתה רדגה ףדב

:

תוארתהה לש םינושה םיגוסה ןיבמ רוחבלו הארתה

הצצ העדוה

תומישמה תרושב למס

.

תורדגהה תא ליעפהל ידכ

לחה לע ץחל

דועית הייסיטרכה

:

עדימ תורוקמ השולשל םירושיק הליכמ דועית הייסיטרכה

.

תעכ ארוק התאש הכימתהו םיטרפמ ,תוירחא ,תספדמב שומישה לע עדימה תא ליכמ .

שמתשמל ךירדמ

pdf.

תינבתב ןהו html. תינבתב ןה ןימז שמתשמל ךירדמה

.

שמתשמל ךירדמה תמגודכ רחא דועית חתופש רחאל אצמנש עדימ ליכמ Read Me

ץבוק

ץבוקה .תספדמה לע ןורחאה עגרה לש עדימ ליכמ .(

ןורחאה עגרה לש תושדח) Late Breaking News

.

דבלב תילגנאב

HEWW

5

קרפ 60

background image

תומדקתמ תספדמ תורדגה ןולחה

יתש שי תומדקתמ תספדמ תורדגה ןולחב .שדח ןולח חתפי ,

תומדקתמ תספדמ תורדגה רושיקה לע ץחלתשכ

:

תויסיטרכ

עדימ הייסיטרכה

תורדגה הייסיטרכה

עדימ הייסיטרכה

:

אבה עדימל םיריהמ םירושיק תקפסמ עדימ הייסיטרכה

ןקתה סוטטס

הרוצת

םיעוריא ןמוי

עדימ יפד תספדה

תורדגה הייסיטרכה

.

תספדמה תרוצת תא תונשלו גיצהל ךל םירשפאמה םיפד רפסמל םירושיק שי תורדגה הייסיטרכל

הרעה

.HP toolbox -

ב ושענש תורדגה ףוקעל תולוכי הנכות תורדגה

.

תספדמה לע יסיסב עדימ תגצה .

ןקתה עדימ

.

תספדמה לש הנזהה שגמ רובע תורדגה יונישו הגצה .

ריינב לופיט

.

תספדמה תדובע לש לדחמה תרירב תורדגה לש יונישו הגצה .

הספדה

.PCL

ןפוג עדימ לש יונישו הגצה (דבלב HP LaserJet 1015 תספדמ) .PCL

.

הספדהה תוכיא תורדגה לש יונישו הגצה .

הספדה תוכיא

.

הספדה ירמוח לש םינוש םיגוס רובע הספדה יבצמ לש יונישו הגצה .

הספדה יבצמ

.

תכרעמ עדימ לש יונישו הגצה .

תכרעמ תורדגה

.

טלפ/טלק ןמז קספ תורדגה לש יונישו הגצה .

טלפ/טלק

.

ןרציה לש לדחמה תרירב יכרעל תספדמה תורדגה לכ יוניש .

םיסופיא

61

תומדקתמ תספדמ תורדגה ןולחה

HEWW

background image
background image

6

תויעב ןורתפ

:

םיאבה םיאשונה לע עדימ קפסמ הז קרפ