HP LaserJet 1015 Printer - בעיות טיפול בחומרי הדפסה 

background image

הספדה ירמוחב לופיט תויעב

:

רתויב קיודמה ןפואב היעבה תא ראתמש טירפה תא רחב

הספדה ירמוח תועקתיה

(

המוקע) הטומ הספדה

.

תינמזוב תספדמה ךרד ןזומ הספדה ירמוח לש דחא ןויליגמ רתוי

הנזהה שגממ הספדה ירמוח תכשומ הניא תספדמה

הספדהה ירמוח תא תלסלסמ תספדמה

הספדה ירמוחב לופיט תויעב

היעב

ןורתפ

ירמוח תועקתיה

הספדה

.

עוקת ריינ תאצוה

האר ,ףסונ עדימ תלבקל

.

םיטרפמה לע םינועש הספדה ירמוח לע סיפדהל דפקה

הספדה ירמוח לש םיטרפמ

האר ,ףסונ עדימ תלבקל

.

תספדמל

,

םיטמוקמ םניאש הספדה ירמוח לע סיפדהל דפקה

.

םימוגפ וא םילפוקמ

יוקינ

האר ,ףסונ עדימ תלבקל .היקנ תספדמהש אדו

.

תספדמה

הטומ הספדה

(

המוקע)

.

הטומ דומע

האר ,ףסונ עדימ תלבקל

ירמוח ךרואלו בחורל הספדהה ירמוח יליבומ תא םאתה

האר ,ףסונ עדימ תלבקל .בוש סיפדהל הסנו שומישבש

.

הספדה ירמוח תניעט

דחא ןויליגמ רתוי

הספדה ירמוח לש

תספדמה ךרד ןזומ

.

תינמזוב

האר ,ףסונ עדימ תלבקל .ידמ אלמ הנזהה שגמש ןכתיי

.

הספדה ירמוח תניעט

וא םילפוקמ ,םיטמוקמ םניא הספדהה ירמוחש אדו

.

םימוגפ

תלבקל .הקוחש תספדמה לש הדרפהה תדיפרש ןכתיי

.

תספדמה לש הדרפהה תדיפר תפלחה

האר ,ףסונ עדימ

הניא תספדמה

ירמוח תכשומ

שגממ הספדה

הנזהה

ףוסיאה תלגלג יוקינ

האר ,תוארוה תלבקל .המוגפ וא תכלכולמ ףוסיאה תלגלגש ןכתיי

.

ףוסיאה תלגלג תפלחה

וא

תלסלסמ תספדמה

הספדהה ירמוח תא

.

לג וא לוסלס

האר ,ףסונ עדימ תלבקל

69

הספדה ירמוחב לופיט תויעב

HEWW

background image

הספדה ירמוחב לופיט תויעב

היעב

ןורתפ

תיטיא הספדהה תדובע

דואמ

הסנ .דואמ תבכרומ הספדהה תדובעש ןכתיי .הקדל םיפד 14 דע 12 איה תספדמה לש תיברמה תוריהמה

:

תואבה תולועפה תא

.(

תוקיפרגה רפסמ תא םצמצ ,המגודל) ךמסמה תובכרומ תא םצמצ

האר ,תוארוה תלבקל .תספדמה לש ןקתהה להנמב תספדמה ינייפאמ לא רובע

ליגר ריינל הספדהה ירמוח גוס תא רדגה

(

ןקתה להנמ) תספדמ ינייפאמ

שמתשמ התא םא רנוטה לש התואנ אל הכתהל םורגל היושע וז הלועפ :

הרעה

.

םידבכ הספדה ירמוחב

.

הספדהה תא טאהל םייושע םיבע הספדה ירמוח וא םירצ הספדה ירמוח

.

םיליגר הספדה ירמוחב שמתשה

חטשו ןורכיזה תומכ ,בשחמה דבעמ תוריהמ לע תססובמ הספדהה תוריהמ

.

הלא םיביכר ביחרהל הסנ .בשחמב ןימזש חישקה קסידה

.

ןורתפה תאיצמ

לא רוזח

HEWW

6

קרפ 70

background image

ךסמה לע גצומש הממ הנוש ספדומ דומע

:

רתויב קיודמה ןפואב היעבה תא ראתמש טירפה תא רחב

יקלח וא יוגש ,שבושמ טסקט

םיקיר םיפד וא ,םירסח הקיפרג וא טסקט