HP LaserJet 1015 Printer - הוצאת נייר תקוע 

background image

עוקת ריינ תאצוה

:

תוביסהמ קלח ןלהל .הספדה תדובע ךלהמב םיעקתנ הספדה ירמוח ,םעפ ידמ

.

הספדה ירמוח תניעט

האר ,ףסונ עדימ תלבקל .ידמ םיאלמ םנהש וא הכלהכ םינועט םניא הנזהה ישגמ

.

תספדמל הספדה ירמוח לש םיטרפמ

האר ,ףסונ עדימ תלבקל .HP יטרפמ לע םינוע םניא הספדהה ירמוח

הרעה

השדחה הליבחה תא רשייו הנזהה שגממ הספדהה ירמוח לכ תא דימת רסה ,םישדח הספדה ירמוח תפסוה תעב

לש תויועקתיה התיחפמו תספדמה ךרד תונויליג רפסמ לש תינמזוב הנזה תענומ וז הלועפ .הספדהה ירמוח לש

.

הספדה ירמוח

.

תספדמה לש הרקבה חול תוירונ תועצמאבו הנכותב האיגש ידי לע השענ םיעוקת הספדה ירמוח לע חווידה

.

בצמ תוירונ תוינבת

האר ,ףסונ עדימ תלבקל

הספדה ירמוח תויועקתיהל םייסופיט םימוקימ

.

עקתנש דומע תרסה

האר ,תוארוה תלבקל :

הספדהה תינסחמ רוזא

עורקל ילבמ הנזהה שגממ תונידעב וריסהל הסנ ,הנזהה שגממ ןיידע טלוב דומעה םא :

הנזהה שגמ ירוזא

.

תוארוה תלבקל

עקתנש דומע תרסה

האר ,תודגנתהב שח התא םא .ותוא

,

תודגנתהב שח התא םא .ותוא עורקל ילבמ תונידעב וריסהל הסנ ,טלפה לסמ טלוב דומעה םא :

טלפ ביתנ

.

תוארוה תלבקל

עקתנש דומע תרסה

האר

הרעה

.

תונויליג רפסמ תספדה רחאל הקנתי הז רנוט .תספדמב חורמ רנוט תויהל לולע ,הספדה ירמוח תועקתיה רחאל

HEWW

6

קרפ 80

background image

עקתנש דומע תרסה

תוריהז

םימב םתוא ףוטש ,רנוטב םיכלכלתמ ךידגב םא .דומעה לע רנוט תחירמל םורגל תולולע הספדה ירמוח תויועקתיה

.דבה לע רנוטה תא דימתל ועבקי םימח םימ .םירק

הרעה

תינסחמ תא רסהו הספדהה תינסחמ תלד תא דימת חתפ ,טלפה לסב תויועקתיה ללוכ ,עוקת ריינ תאצוה ךלהמב

הספדהה תינסחמ תלד תחיתפ .עקתנש ריינה יוניפל דע ץוחב תינסחמה תאו החותפ תלדה תא ראשה .הספדהה

.

רתוי הלקל םיעוקת םידומע לש האצוה תכפוהו תספדמה ילילגמ ץחלה תא תררחשמ הספדהה תינסחמ תאצוהו

.1

.

הספדהה תינסחמ תלד תא חתפ

.2

.

דצב חנהו הספדהה תינסחמ תא רסה

תוריהז

.

רישי רואל הפישחה תא םצמצ ,הספדהה תינסחמל קזנ עונמל ידכ

81

עוקת ריינ תאצוה

HEWW

background image

.3

.

תספדמל ץוחמ תוריהזב ךושמו (עצמאה ללוכ) הספדהה ירמוח לש יולגה קלחב זוחא ,םיידיה יתשב

.4

תינסחמ תלד תא רוגסו הספדהה תינסחמ תא םוקמל רזחה ,ועקתנש הספדהה ירמוח תרסה רחאל

.

הספדהה

.

תספדמה תא שדחמ ליעפהלו תובכל ךרוצ היהיו ןכתי ,םיעוקת הספדה ירמוח יוקינ רחאל

הרעה

לש השדחה הליבחה תא רשייו הנזהה שגממ הספדהה ירמוח לכ תא רסה ,םישדח הספדה ירמוח תפסוה תעב

.

הספדהה ירמוח

.

ןורתפה תאיצמ

לא רוזח

HEWW

6

קרפ 82

background image

ףוסיאה תלגלג יוקינ

:

תואבה תוארוהה תא עצב ,הפילחהל םוקמב ףוסיאה תלגלג תא תוקנל ךנוצרב םא

.