HP LaserJet 1015 Printer - החלפת גלגלת האיסוף 

background image

ףוסיאה תלגלג תפלחה

HEWW

background image

.3

.

ףוסיאה תלגלג תא אצמ

.4

.

תיזחה יפלכ התוא בבוסו ףוסיאה תלגלג ידצ ינשמ תונטקה תונבלה תוינושלה תא ררחש

.5

.

הצוחהו הלעמ יפלכ תונידעב ףוסיאה תלגלג תא ךושמ

HEWW

6

קרפ 86

background image

.6

תלגלג יוקינ

האר ,תוארוה תלבקל .תמדוקה ףוסיאה תלגלג לש ץירחב יקנה וא שדחה קלחה תא בצה

.

ףוסיאה תלגלג לש ןוכנ אל םוקימ םיענומ דצ לכב םיינבלמו םילוגע םיניפ .

ףוסיאה

.7

םמוקמל וסנכיי םידדצה ינשש דע ךממ קחרה ןוויכל השדחה ףוסיאה תלגלג לש ןוילעה קלחה תא בבוס

.

השיקנב

.8

.

הספדהה תינסחמ תלד תא רוגסו הספדהה תינסחמ תא שדחמ ןקתה

87

ףוסיאה תלגלג תפלחה

HEWW

background image

.9

.

שדחמ הליעפהל ידכ למשחל תספדמה תא רבח

HEWW

6

קרפ 88

background image