HP LaserJet 1015 Printer - החלפת רפידת ההפרדה של המדפסת 

background image

תספדמה לש הדרפהה תדיפר תפלחה

הרעה

.

ףוסיאה תלגלג יוקינ

האר ,תוארוה תלבקל .ףוסיאה תלגלג תא הקנ ,הדרפהה תדיפר תפלחה ינפל

.

תספדמה לש הדרפהה תדיפר תא ףילחהל ךילע היהיש ןכתיי ,תינמזוב דחא דומעמ רתוי ןיזמ הנזהה שגמ םא

,

תספדמל השדח הספדה תדיפר תנמזהל .הקוחש תספדמה לש הדרפהה תדיפרש תונייצמ תורזוח הנזה תויעב

.

םילכתמ םירמוח תנמזה

האר

.1

.

ררקתהל הל חנהו תספדמהמ למשחה לבכה תא קתנ

.2

.

המוקמב הדרפהה תדיפר תא םיקיזחמה םיגרבה ינש תא חתפ ,תספדמה לש ירוחאה הקלחב

89

תספדמה לש הדרפהה תדיפר תפלחה

HEWW

background image

.3

הדרפהה תדיפר תא רסה

.4

.

המוקמל התוא גרבהו השדחה הרפהה תדיפר תא סנכה

HEWW

6

קרפ 90

background image

.5

.

התוא לעפהו למשחל תספדמה תא רבח

91

תספדמה לש הדרפהה תדיפר תפלחה

HEWW

background image
background image

א

תספדמ יטרפמ

:

םיאבה םיאשונה לע עדימ קפסמ הז חפסנ

םיטרפמ

FCC

ןקתל תומיאת

רצומל יתביבס לוהינ תינכות

םירמוח לש תוחיטב ינותנ ןויליג

הניקת תורהצה

93