HP LaserJet 1015 Printer - ניקוי גלגלת האיסוף 

background image

ףוסיאה תלגלג תפלחה

לש 5 דע 1 םיבלשב ראותמכ יוקינה תלגלג תא רסה

.1

.

תלגלגה תא ףצרקו יליפורפוזיא להוכב ךומ לוטנ דב תולק לובט

!

הרהזא

להוכל חנה ,למשחל הרוביחו תספדמה תריגס ינפל .החותפ הבהלמ דבהו להוכה תא קחרה .קילד אוה להוכ

.

ירמגל שבייתהל

.2

.

ךולכלה תא ריסהל ידכ ףוסיאה תלגלג תא בגנ ,ךומ לוטנ שבי דב תועצמאב

83

ףוסיאה תלגלג יוקינ

HEWW

background image

.3

תלגלג תפלחה

לש 9 דע 6 םיבלש האר) תספדמב התנקתה ינפל ירמגל שבייתהל ףוסיאה תלגלגל חנה

.(

ףוסיאה

HEWW

6

קרפ 84

background image

ףוסיאה תלגלג תפלחה

רתוי ןזומ וא ללכ םינזומ אל הספדה ירמוח) עובק ןפואב הכלהכ הספדהה ירמוח תא תפסוא הניא תספדמה םא

האר ,השדח ףוסיא תלגלג ןימזהל ידכ .ףוסיאה תלגלג תא תוקנל וא ףילחהל ךילע היהיש ןכתיי ,(דחא ןויליגמ

.

םילכתמ םירמוח תנמזה

תוריהז

.

תספדמב עוגפל הלולע הז ךילה תמלשה יא

.1

.

ררקתהל הל חנהו תספדמהמ למשחה לבכה תא קתנ

.2

.

הספדהה תינסחמ תא רסהו הספדהה תינסחמ תלד תא חתפ

85