HP LaserJet 1015 Printer - תבניות נוריות מצב 

background image

תבהבהמ תירונל למס

בצמ תוירונ תוינבת

בצמ תוירונ

תספדמה בצמ

הלועפ

ןכומ

.

הספדהל הנכומ תספדמה

.

הלועפב ךרוצ ןיא

דוביע

.

םינותנ תדבעמ וא תלבקמ תספדמה

.

הדובעה תספדהל ןתמה

HEWW

6

קרפ 66

background image

בצמ תוירונ תוינבת

בצמ תוירונ

תספדמה בצמ

הלועפ

עונמ תקידב/יוקינ בצמ

ףד וא יוקינ ףד ספדומ

.

עונמ תקידב

וז הלועפ .ןכומ בצמב היהת תספדמהשו יוקינה ףד תספדה םויסל דע ןתמה

.

תוקד 2 דע ךוראל היושע

.

ןכומ בצמב היהת תספדמהשו עונמה תקידב ףד תספדה םויסל דע ןתמה

ןורכיז יד ןיא

.

תספדמב ןורכיז יד ןיא

הסנ .תספדמה לש ןורכיזה תלוביקל ידמ בכרומ תויהל יושע ספדומה ףדה

.

הספדה תוכיא תורדגה תנבה האר ,ףסונ עדימ תלבקל .היצולוזרה תא דירוהל

ירמוח ,החותפ תלד

ןיא ,ולזא הספדהה

וא ,הספדה תינסחמ

הספדה ירמוח םימייקש

םיעוקת

בצמב תאצמנ תספדמה

תוברעתה שרודש האיגש

.

ליעפמהמ הרזע וא

:

תואבה תודוקנה תא קודב

.

בטיה הרוגס הספדהה תינסחמ תלד

האר ,תוארוה תלבקל .םינועט הספדהה ירמוח

.

הספדה ירמוח תניעט

תלבקל .הכלהכ תספדמב תנקתומ הספדהה תינסחמ

.

הספדהה תינסחמ תפלחה האר ,תוארוה

ריינ תאצוה האר ,תוארוה תלבקל .הספדה ירמוח ןיא

.

עוקת

תספדמ לוחתא

.

תספדמ לוחתא עצבתמ

.

הלועפב ךרוצ ןיא

הרומח האיגש

.

תוקלוד תוירונה לכ

ןכמ רחאלו תוקד 30 -ל למשחמ תספדמה תא קתנ

.

בוש התוא רבח

לש הכימתל הנפ ,תספדמב האיגש הנשי ןיידע םא

HP

לש הכימתה םע רשק תריצי האר .HP

67

בצמ תוירונ תוינבת

HEWW

background image

בצמ תוירונ תוינבת

בצמ תוירונ

תספדמה בצמ

הלועפ

.

תויובכ תוירונה לכ

.

למשח תקפסא שיש אדו

רבח ןכמ רחאלו למשחה לבכ לש תווצקה ינש תא קתנ

.

בוש םתוא

.

ןורתפה תאיצמ

לא רוזח

HEWW

6

קרפ 68

background image