HP LaserJet 1015 Printer Help

background image

gebruik

hp LaserJet

1010 1012 1015

serie printer

background image
background image

hp LaserJet 1010
hp LaserJet 1012
hp LaserJet 1015
serie printer

gebruikershandleiding

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 V.S.

Copyright Hewlett-Packard Company 2003

Alle rechten voorbehouden.
Reproductie, aanpassing of vertaling zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming is
verboden, tenzij dit onder de bepalingen van
het auteursrecht is toegestaan.

Gebruikers van de Hewlett-Packard-printer
waarop deze handleiding betrekking heeft,
wordt toestemming verleend voor het
volgende: a) het maken van afdrukken van
deze gebruikershandleiding voor
PERSOONLIJK gebruik, INTERN gebruik of
BEDRIJFSMATIG gebruik, met dien
verstande dat de afdrukken niet worden
verkocht, doorverkocht of anderszins worden
verspreid; en b) het plaatsen van een
elektronische kopie van deze
gebruikershandleiding op een netwerkserver,
mits toegang tot de elektronische kopie
beperkt is tot PERSOONLIJK, INTERN
gebruik van de Hewlett-Packard printer die bij
deze gebruikershandleiding behoort.

Onderdeelnummer: Q2460-90920
Edition 2, 9/2003

De informatie in dit document kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd.

Hewlett-Packard geeft geen enkele garantie
met betrekking tot deze informatie.

HEWLETT-PACKARD WIJST DE
IMPLICIETE GARANTIE
VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL VAN DE HAND.

Hewlett-Packard is niet aansprakelijk voor
directe, indirecte, incidentele of bijkomende
schade of enige andere schade, die het
gevolg zou zijn van het verstrekken of het
gebruiken van deze informatie of daarmee
verband zou houden.

Microsoft®, Windows® en Windows NT® zijn
in de V.S. gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation.

Energy Star® en het logo van Energy Star®
logo zijn in de V.S. gedeponeerde merken van
de United States Environmental Protection
Agency.

Netscape is een Amerikaans handelsmerk
van Netscape Communications Corporation.

Alle andere producten die hierin worden
genoemd, kunnen handelsmerken zijn van de
respectieve bedrijven.

Copyrightinformatie

Garantie

Handelsmerken

background image

NLWW