HP LaserJet 1015 Printer - Softwarelicentieovereenkomst van Hewlett-Packard

background image

Softwarelicentieovereenkomst van Hewlett-Packard

ATTENTIE: GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IS ONDERWORPEN AAN DE BIJGEVOEGDE
SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN VAN HP. GEBRUIK VAN DE SOFTWARE GEEFT
AAN DAT U DEZE LICENTIEVOORWAARDEN AANVAARDT.

HP SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN

De bijgevoegde Software is onderworpen aan de volgende licentievoorwaarden, tenzij u een
afzonderlijke, ondertekende overeenkomst met Hewlett-Packard hebt.

Licentieverlening. HP verleent u een licentie voor het Gebruik van één exemplaar van de Software.
"Gebruik" betekent opslaan, laden, installeren, uitvoeren of weergeven van de Software. U mag de
Software niet wijzigen of licentie- of besturingsfuncties van de Software onbruikbaar maken.
Indien de Gebruiksrechtovereenkomst voor ‘gelijktijdig gebruik’ is, mag u niet meer dan het
maximale aantal bevoegde gebruikers toestaan de Software gelijktijdig te gebruiken.

Eigendom. De Software en het copyright erop is het eigendom van HP of zijn leveranciers. Uw
licentie geeft u geen aanspraak of eigendomsrecht op de Software en houdt geen verkoop in van
welk recht dan ook op de Software. De leveranciers van Hewlett-Packard mogen hun rechten
beschermen in geval van inbreuk op deze Licentievoorwaarden.

Kopieën en aanpassingen. U mag alleen kopieën en aanpassingen van de Software maken voor
uw archieven of wanneer de kopieën of aanpassingen essentieel zijn voor het bevoegde Gebruik
van de Software. U moet alle kennisgevingen over copyright in de oorspronkelijke Software op alle
kopieën en aanpassingen weergeven. U mag de Software niet op een openbaar netwerk
kopiëren.

Niet disassembleren of decoderen. U mag de Software niet disassembleren of decompileren,
tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming van HP hebt verkregen. Het is mogelijk dat in
bepaalde rechtsgebieden de toestemming van HP niet nodig is voor een beperkte disassemblage
of decompilatie. Als HP hierom vraagt, moet u redelijkerwijs gedetailleerde informatie verschaffen
met betrekking tot eventuele disassemblage of decompilatie. U mag de Software niet decoderen,
tenzij dit een noodzakelijk deel van de werking van de Software is.

Overdracht. Uw licentie wordt automatisch beëindigd bij enige vorm van overdracht van de
Software. Bij overdracht moet u de Software, inclusief eventuele kopieën en bijbehorende
documentatie, aan de ontvanger leveren. De ontvanger moet deze Licentievoorwaarden als
conditie voor de overdracht aanvaarden.

Beëindiging. HP mag uw licentie na kennisgeving beëindigen wegens nalatigheid bij het voldoen
aan een van deze Licentievoorwaarden. Bij beëindiging van de licentie moet u de Software,
waaronder alle kopieën, aanpassingen en samengevoegde delen in welke vorm dan ook,
onmiddellijk vernietigen.

Exportvereisten. U mag de Software of een kopie of aanpassing daarvan niet exporteren of
opnieuw exporteren als dit in strijd is met toepasselijke wetten of voorschriften.

Beperkte rechten van de overheid van de V.S.. De Software en eventuele bijgeleverde
documentatie zijn volledig op particuliere kosten ontwikkeld. Zij worden geleverd en er worden
licenties voor verschaft als "commerciële computersoftware" zoals gedefinieerd in DFARS
252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (mei 1991) of DFARS 252.227-7014 (juni 1995),
als een "commercieel artikel" zoals gedefinieerd in FAR 2.101 (a) (juni 1987), of als "Beperkte
computersoftware" zoals gedefinieerd in FAR 52.227-19 (juni 1987) (of eventuele gelijkwaardige
overheidsvoorschriften of contractclausules), welke dan ook van toepassing is. U kunt alleen
aanspraak maken op die rechten die voor dergelijke Software en eventuele bijgeleverde
documentatie worden verschaft door de toepasselijke clausule in FAR of DFARS, of de
standaardsoftwareovereenkomst van HP voor het betreffende product.

background image

NLWW

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard 103