HP LaserJet 1015 Printer - FCC-overensstemmelse

background image

FCC-overensstemmelse

Dette utstyret har blitt testet og etterkommer grensene for digitalt utstyr i klasse B, i henhold til
del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig
interferens ved en hjemmeinstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle
radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det
forårsake skadelig interferens i radiosamband. Det kan imidlertid ikke garanteres at det ikke vil
forekomme interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens
i forbindelse med radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på,
oppfordres brukeren til å prøve å rette på dette ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

Snu eller flytt på mottakerantennen.

Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

Koble utstyret til en kontakt i en annen krets enn den mottakeren er koblet til.

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.

Merk

Enhver endring av skriveren som ikke er uttrykkelig godkjent av Hewlett-Packard kan føre til at du
mister retten til å bruke dette utstyret.

En skjermet grensesnittkabel må brukes hvis grensene for klasse B i del 15 av FCC-reglene skal
overholdes.

background image

84 Tillegg A

NOWW