HP LaserJet 1015 Printer - Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard 

background image

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard 101

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

1.

Firma HP gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że urządzenie HP, akcesoria i dostarczone materiały nie wykażą wad
materiałowych i produkcyjnych od daty zakupu przez okres podany powyżej. Jeżeli HP otrzyma w czasie trwania okresu
gwarancyjnego powiadomienie o takich wadach, firma HP, według uznania, wykona naprawę lub wymieni urządzenie,
które okazało się wadliwe. Produkty zamienne mogą być nowe lub mieć jakość nowych.-

2.

Firma HP gwarantuje, że oprogramowanie HP nie zawiedzie przy wykonywaniu instrukcji programowych od daty zakupu
przez określony wyżej okres z powodu wad materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem poprawnej instalacji
i użytkowania. Jeśli firma HP otrzyma w czasie trwania okresu gwarancyjnego powiadomienie o takich wadach, wymieni
nośniki oprogramowania, które nie wykonują instrukcji programowych z powodu wad opisanych powyżej.

3.

Firma HP nie gwarantuje nieprzerwanej i bezbłędnej pracy urządzeń HP. Jeśli firma HP nie będzie w stanie, w odpowiednim
terminie, wykonać naprawy lub wymienić urządzenia objętego gwarancją, użytkownik jest uprawniony do otrzymania zwrotu
pieniędzy w wysokości ceny zakupu, pod warunkiem bezzwłocznego zwrotu urządzenia.

4.

Urządzenia HP mogą posiadać elementy wtórne, które mają wydajność nowych lub zostały okazjonalnie wykorzystane.

5.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych: (a) niewłaściwą lub nieodpowiednią konserwacją lub kalibracją,
(b) użyciem oprogramowania, interfejsów, części lub materiałów eksploatacyjnych nie dostarczonych przez HP,
(c) nieuprawnioną modyfikacją lub niewłaściwym użytkowaniem, (d) eksploatacją urządzenia w środowisku nie spełniającym
specyfikacji dla tego urządzenia oraz (e) nieprawidłowym przygotowaniem miejsca użytkowania lub konserwacji.

6.

FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ JAWNEJ GWARANCJI, WYRAŻONEJ W FORMIE PISEMNEJ LUB USTNEJ.
W ZAKRESIE LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH JAKAKOLWIEK RĘKOJMIA LUB ZAPEWNIENIA CO DO
SPRZEDAWALNOŚCI, JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW JEST OGRANICZONA DO OKRESU
POWYŻSZEJ GWARANCJI. W niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach ograniczenia dotyczące czasu
obowiązywania rękojmi nie są dopuszczone prawem, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć
zastosowania w określonych przypadkach. Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa, a ponadto mogą mu
przysługiwać także inne prawa w zależności od kraju/regionu, stanu lub prowincji.

7.

W ZAKRESIE LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ŚRODKI PRAWNE OPISANE W NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ
JEDYNYMI JAKIE PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI. POZA PRZYPADKAMI OPISANYMI POWYŻEJ, FIRMA HP LUB JEJ
DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI W ŻADNYM PRZYPADKU ZA UTRATĘ DANYCH LUB ZA SZKODY
BEZPOŚREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE (ŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB DANYCH) LUB INNE
SZKODY, W OPARCIU O UMOWĘ, CZYNY NIEDOZWOLONE LUB Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO TYTUŁU. W niektórych
krajach/regionach, stanach lub prowincjach wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub
wtórne nie są dopuszczone prawem, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania
w określonych przypadkach.

W PRZYPADKU ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII: WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI,
ZA WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ
PRZYSŁUGUJĄCYCH NABYWCY PRAW, LECZ STANOWIĄ DODATEK DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW,
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU.

OKRES TRWANIA GWARANCJI:

Jeden rok od daty zakupu.

background image

102 Dodatek C

PLWW