HP LaserJet 1015 Printer - Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Hewlett-Packard

background image

Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Hewlett-Packard

UWAGA: KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY HP PODLEGA WARUNKOM
LICENCJI OPROGRAMOWANIA USTALONYM PONIŻEJ. UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA
OZNACZA ZGODĘ NA WARUNKI LICENCJI.

WARUNKI LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE HP

Użytkowanie załączonego oprogramowania podlega następującym warunkom licencji, o ile nie została
podpisana odrębna umowa z firmą Hewlett-Packard.

Przyznanie licencji. Firma Hewlett-Packard udziela użytkownikowi licencji na używanie jednej kopii
oprogramowania. Przez słowo “używanie” rozumie się przechowywanie, ładowanie, instalowanie,
uruchamianie lub wyświetlanie oprogramowania. Użytkownik nie może wprowadzać zmian
w oprogramowaniu ani wyłączać żadnych funkcji związanych z licencją lub kontrolą oprogramowania.
Jeżeli licencja została wydana na "jednoczesne użytkowanie", to nie może jednocześnie korzystać
z oprogramowania większa liczba osób, niż podaje licencja.

Własność. Właścicielem niniejszego oprogramowania i praw autorskich jest firma Hewlett-Packard lub jej
dostawcy.- Licencja przyznana użytkownikowi nie oznacza przyznania mu tytułu ani prawa własności, ani
nie jest równoznaczna ze sprzedażą jakichkolwiek praw do oprogramowania. Dostawcy firmy
Hewlett-Packard mogą chronić swe prawa w przypadku naruszenia niniejszych warunków licencyjnych.

Kopie i adaptacje. Użytkownik może sporządzać kopie lub adaptacje oprogramowania wyłącznie w celach
archiwizacyjnych lub w sytuacjach, w których działanie takie jest częścią autoryzowanego użytkowania
oprogramowania. Na wszystkich kopiach oprogramowania należy umieścić informację o prawach
autorskich. Nie wolno umieszczać oprogramowania w sieciach publicznych.

Zakaz dezasemblacji i deszyfrowania. Użytkownik nie ma prawa do dekompilacji lub dekodowania
oprogramowania, jeśli nie uzyskał pisemnej zgody HP. W niektórych krajach/regionach zgoda HP może
nie być prawnie wymagana dla ograniczonej dezasemblacji lub dekompilacji. Na żądanie firmy HP należy
podać szczegółowe informacje dotyczące dezasemblacji lub dekompilacji. Nie wolno deszyfrować
oprogramowania chyba, że deszyfracja jest konieczną częścią działania oprogramowania.

Transfer. Licencja automatycznie traci ważność z chwilą transferu oprogramowania. W przypadku
transferu należy dostarczyć oprogramowanie, łącznie ze wszystkimi kopiami oraz dokumentacją osobie
odbierającej. Nowy użytkownik musi zaakceptować warunki licencji, co jest warunkiem transferu.

Wypowiedzenie licencji. Firma HP może, po uprzednim zawiadomieniu, wypowiedzieć licencję
w przypadku złamania dowolnego warunku umowy licencyjnej. Po wypowiedzeniu licencji użytkownik musi
bezzwłocznie zniszczyć oprogramowanie, w tym wszystkie jego kopie, modyfikacje i zainstalowane
fragmenty.

Wymagania eksportowe. Nie wolno eksportować ani reeksportować oprogramowania lub jakichkolwiek
kopii lub dostosowań jeśli narusza to odpowiednie prawa i przepisy.

Ograniczone uprawnienia rządu USA. Oprogramowanie wraz z dokumentacją zostały opracowane
w całości z funduszy prywatnych. Są one dostarczane i licencjonowane jako „komputerowe
oprogramowanie komercyjne” zdefiniowane w DFARS 252.227-7013 (październik 1988), DFARS
252.211-7015 (maj 1991) lub DFARS 252.227-7014 (czerwiec 1995), jako „pozycja komercyjna”
zdefiniowana w FAR 2.101 (a) (czerwiec 1987) lub jako „zastrzeżone oprogramowanie komputerowe”
zdefiniowane w FAR 52.227-19 (czerwiec 1987) (lub inny odpowiedni przepis lub klauzula umowna).
Użytkownikowi przysługują tylko te uprawnienia do korzystania z oprogramowania i dokumentacji, które
zostały udzielone w stosownej klauzuli DFARS lub FAR albo w standardowej umowie z HP na korzystanie
z oprogramowania.

background image

PLWW