Pomocník služby HP LaserJet 1015 Printer

background image

použitie

hp LaserJet

1010 1012 1015

series

Tlačiare

background image
background image

Tlačiareň
hp LaserJet 1010
hp LaserJet 1012
hp LaserJet 1015
series

používateľská príručka

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Informácie o autorských právach

Copyright spoločnos• Hewlett-Packard 2003

Všetky práva vyhradené. Reprodukcia, úpravy
alebo preklady bez predchádzajúceho
písomného povolenia sú zakázané s výnimkami,
ktoré povoľuje autorské právo.

Používateľovi tlačiarne Hewlett-Packard, ktorej
súčas•ou je táto používateľská príručka, je
udelená licencia na: a) vytlačenie papierových
kópií tejto používateľskej príručky na OSOBNÉ,
INTERNÉ alebo FIREMNÉ použitie, s výnimkou
ich predaja alebo distribúcie; b) umiestnenie
elektronickej kópie tejto používateľskej príručky
na sie•ový server za predpokladu, že prístup k nej
bude obmedzený iba na PERSONÁL alebo
INTERNÝCH používateľov tlačiarne
Hewlett-Packard, ktorej súčas•ou je táto príručka.

Číslo publikácie: Q2460-online
Edition 2, 9/2003

Záruka

Informácie uvedené v tomto dokumente
podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia.

Hewlett-Packard neposkytuje žiadnu záruku
týkajúcu sa týchto informácií.

HEWLETT-PACKARD ŠPECIFICKY ODMIETA
PREDPOKLADANÚ ZÁRUKU NA
OBCHODOVATEĽNOS• A SPÔSOBILOS•
PRE KONKRÉTNE POUŽITIE.

Spoločnos• Hewlett-Packard nebude
zodpovedná za žiadne priame, nepriame,
náhodilé, následné alebo iné škody, ktoré sú
domnelo v spojení s poskytnutím alebo použitím
tejto informácie.

Informácie o obchodných značkách

Microsoft®, Windows®, a Windows NT® sú
v USA registrované ochranné značky
spoločnosti Microsoft Corporation.

Energy Star® a logo Energy Star® sú v USA
registrované značky Komisie pre ochranu
životného prostredia Spojených štátov.

Netscape je americká ochranná značka
spoločnosti Netscape Communications
Corporation.

Akékoľvek ďalšie produkty zmienené v tomto
dokumente môžu by• ochrannými značkami
príslušných spoločností.

background image

6.::