HP LaserJet 1015 Printer - Ovládací panel tlačiarne

background image

Ovládací panel tlačiarne

Ovládací panel tlačiarne má tri indikátory a dve tlačidlá. Podľa týchto svetelných indikátorov zistíte, v akom
režime sa tlačiareň nachádza.

1

Indikátor Pozor:

Upozorňuje, že zásobník média tlačiarne je prázdny, dvierka tlačovej kazety sú

otvorené, náplň tlačiarne chýba alebo iné nedostatky.

2

Indikátor Pripravené:

Indikuje, že tlačiareň je v pohotovostnom režime (pripravená tlačiť).

3

Tlačidlo a indikátor Vykonať:

Pri tlači demonštračnej stránky alebo ak chcete v tlači pokračovať

v režime manuálneho podávania stránok, stlačte a pustite tlačidlo Vykonať. Ak chcete vytlačiť
konfiguračnú stránku, stlačte na 5 sekúnd tlačidlo Vykonať.

4

Tlačidlo Zrušiť úlohu:

Keď tlačiareň spracováva dáta, stlačením tlačidla Zrušiť úlohu túto tlačovú

úlohu zrušíte.

Poznámka

Popis svetelných indikátorov nájdete v časti

Stavy svetelných indikátorov

.

1

2

3

4

background image

8 Kapitola 1

SKWW