HP LaserJet 1015 Printer - Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií

background image

Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií

Nastavenie typov médií ovláda teplotu fixačnej jednotky tlačiarne. Nastavenia môžete menif podľa médií,
ktoré práve používate, a tak optimalizovaf kvalitu tlače.

Prístup k tejto optimalizačnej funkcii získate cez položku Papier v ovládači tlačiarne alebo cez panel
nástrojov HP toolbox.

Rýchlosf tlače sa automaticky spomaľuje pri tlači na médiá špeciálneho formátu.

background image

SKWW

Vkladanie médií 21