HP LaserJet 1015 Printer - Tlač viacerých obálok

background image

Tlač viacerých obálok

Používajte len obálky, ktoré sú odporúčané pre laserové tlačiarne. Ďalšie informácie:

Technické údaje

médií tlačiarne

.

Poznámka

Pre tlač jednej obálky použite prioritný vstupný zásobník. Pre tlač viacerých obálok použite hlavný vstupný
zásobník.

1

Otvorte kryt vstupného zásobníka.

2

Pred vložením obálok nastavte vymedzovače média tak, aby vzdialenosf medzi nimi bola o trochu
väčšia než rozmer obálok.

3

Umiestnite obálky stranou určenou pre tlač hore a hornou hranou pozdĺž ľavého vymedzovača média.
Môžete vložif stoh až 15 obálok.

Poznámka

Ak majú obálky chlopňu na kratšej hrane, vložte ich touto hranou smerom do tlačiarne.

background image

SKWW

Tlač na obálky 25

4

Vymedzovače média nastavte na dĺžku a šírku zodpovedajúcu obálkam.

5

Otvorte vlastnosti tlačiarne (alebo predvoľby tlače v systéme Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete tu:

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

. Na karte Papier a kvalita alebo na karte Papier (pre niektoré ovládače

Mac karta Papier Type/Quality (Typ papiera a kvalita)) vyberte ako typ média možnost Obálka.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné zo všetkých ovládačov alebo operačných systémov. Informácie
o dostupnosti funkcií pre daný ovládač nájdete v elektronickom pomocníkovi pre vlastnosti tlačiarne
(ovládač).

6

Zatvorte kryt vstupného zásobníka.

background image

26 Kapitola 2

SKWW