HP LaserJet 1015 Printer - Prioritný vstupný zásobník

background image

Prioritný vstupný zásobník

Do prioritného vstupného zásobníka je možné vložif až 10 listov 75 g/m

2

papiera, alebo jednu obálku,

priehľadnú fóliu, alebo kartu. Médiá vkladajte hornou hranou dopredu a tlačovou stranou hore. Aby ste
zabránili uviaznutiu alebo šikmej tlači, vždy nastavte bočné vodiace lišty média.

UPOZORNENIE

Ak sa pokúsite tlačif na médium, ktoré je pokrčené, zložené alebo akokoľvek poškodené, môže sa
zablokovaf. Ďalšie informácie:

Technické údaje médií tlačiarne

.

Poznámka

Keď pridávate nové médiá, vyberte všetky médiá zo vstupného zásobníka a stoh nových médií vyrovnajte.
Tak zabránite tomu, aby sa do tlačiarne zaviedlo viac stránok naraz, a znížite možnosf zablokovania média.