HP LaserJet 1015 Printer - Tlač brožúr

background image

Tlač brožúr

Brožúry je možné tlačif na nasledujúce formáty papiera: Letter, Legal, Executive alebo A4.

1

Vložte papier do hlavného vstupného zásobníka.

2

Otvorte vlastnosti tlačiarne (alebo predvoľby tlače v systéme Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete tu:

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

3

Na karte Úpravy (pre niektoré ovládače Mac karta Typ papiera a kvalita) vyberte možnosf Tlač na
obe strany

. Vyberte vhodnú možnosf väzby a kliknite na tlačidlo OK. Vytlačte dokument.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné zo všetkých ovládačov alebo operačných systémov. Informácie
o dostupnosti funkcií pre daný ovládač nájdete v elektronickom pomocníkovi pre vlastnosti tlačiarne
(ovládač).

4

Po vytlačení z jednej strany odstráňte zvyšný papier zo vstupnej priehradky a dajte ho nabok, pokým
nebude úloha brožúry dokončená.

5

Odoberte vytlačené stránky, otočte ich vytlačenou stranou dolu a vyrovnajte stoh papiera.

background image

SKWW

Tlač brožúr 35

6

Vložte stránky znovu do vstupnej priehradky od stránky jedna. Prvá strana musí byf otočená čelnou
stranou dolu a spodnou hranou smerom k tlačiarni.

Kliknite na tlačidlo Vykonaf a vyčkajte, až sa vytlačí druhá strana.

7

Stránky zložte a zošite.

background image

36 Kapitola 3

SKWW