HP LaserJet 1015 Printer - Čistenie tlačiarne

background image

Čistenie tlačiarne

Vonkajšie časti tlačiarne vyčistite podľa potreby čistou navlhčenou handričkou.

UPOZORNENIE

Na tlačiareň ani v jej blízkosti nepoužívajte čistiace prostriedky na báze amoniaku.

Počas tlače sa vnútri tlačiarne môžu hromadif čiastočky média, prachu a toneru. Časom tento nános môže
spôsobif problémy v kvalite tlače, napríklad škvrny alebo šmuhy od toneru. Ak chcete tieto problémy
odstránif a predchádzaf im, vyčistite priestor tlačovej kazety a dráhu média v tlačiarni.