HP LaserJet 1015 Printer - Čistenie dráhy médií v tlačiarni

background image

Čistenie dráhy médií v tlačiarni

Ak sa výtlačky vyznačujú škvrnami tonera alebo bodkami, môžete použif čistiaci program HP LaserJet.
Ten odstráni nadbytočné čiastočky média a toneru, ktoré sa zhromažďujú v sústave fixačnej jednotky a
na podávacích valčekoch. Čistenie dráhy média môže predĺžif živostnosf tlačiarne.

Poznámka

Najlepšie výsledky je možné dosiahnuf pomocou listu fólie. Ak nemáte fóliu, môžete použif kopírovacie
médium (70 až 90 g/m

2

) s hladkým povrchom.

1

Skontrolujte, či je tlačiareň nečinná a indikátor Pripravené svieti.

2

Vložte do vstupného zásobníka médium.

3

Otvorte panel nástrojov HP. Pokyny nájdete tu:

Použitie panela nástrojov hp

. Kliknite na kartu

Riešenie problémov

a kliknite na Nástroje kvality tlače. Vyberte čistiaci papier.

Poznámka

Proces čistenia trvá približne 2 minúty. Čistiaca stránka sa počas procesu čistenia pravidelne zastavuje.
Nevypínajte tlačiareň, pokým proces čistenia neskončí. Pre dôkladné vyčistenie tlačiarne možno budete
musief proces čistenia opakovaf niekoľkokrát.

background image

SKWW

Správa tlačiarne 49

5