HP LaserJet 1015 Printer - Čistenie priestoru tlačovej kazety

background image

Čistenie priestoru tlačovej kazety

Priestor tlačového zásobníka sa nemusí čistif často. Vyčistenie tohoto priestoru však zlepší kvalitu
vytlačených listov.

1

Odpojte elektrický kábel a počkajte dokiaľ tlačiareň nevychladne.

2

Otvorte dvierka tlačovej kazety a kazetu vyberte.

UPOZORNENIE

Poškodeniu tlačovej kazety predídete tým, že ju nebudete vystavovaf svetlu. V prípade potreby tlačovú kazetu
zakryte. Taktiež sa nedotýkajte prenosového valca z čiernej gumy vnútri tlačiarne. Mohlo by tým dôjsf
k poškodeniu tlačiarne.

background image

SKWW

Čistenie tlačiarne 47

3

Suchou handričkou, ktorá nepúšfa vlákna, otrite všetky čiastočky z dráhy média a priestoru tlačovej
kazety.

4

Vymeňte tlačovú kazetu a uzatvorte dvierka tlačovej kazety.

5

Pripojte elektrický kábel naspäf do tlačiarne.

background image

48 Kapitola 4

SKWW