HP LaserJet 1015 Printer - Skladovanie tlačových kaziet

background image

Skladovanie tlačových kaziet

Nevyberajte tlačovú kazetu z obalu, kým nie ste pripravení ju použif. Životnosf tlačovej kazety
v neotvorenom obale je približne 2,5 roka. Životnosf tlačovej kazety v otvorenom obale je približne
6 mesiacov.

UPOZORNENIE

Aby ste zabránili poškodeniu tlačovej kazety, snažte sa nevystavovaf ju priamemu svetlu.

background image

42 Kapitola 4

SKWW