HP LaserJet 1015 Printer - Súlad s predpismi FCC

background image

Súlad s predpismi FCC

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B v zmysle časti 15 Smernice
FCC. Zmyslom týchto limitov je poskytnúf primeranú ochranu proti nežiaducim interferenciám pri
domácich inštaláciách. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovaf rádiofrekvenčnú energiu.
Ak sa nenainštaluje podľa pokynov, môže nežiadúcim spôsobom interferovaf s rádiovou komunikáciou.
Neexistuje však záruka, že pri určitých typoch inštalácie takáto interferencia nenastane. Ak toto zariadenie
spôsobí nežiaducu interferenciu s rádiovým alebo televíznym príjmom, ktorú možno zistif tým, že
zariadenie vypneme a potom opäf zapneme, užívateľ by sa mal snažif o obmedzenie interferencie
pomocou jedného alebo kombinácie viacerých doleuvedených opatrení:

Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie príjmovej antény.

Zosilnite bariéru medzi zariadením a prijímačom.

Zapojte zariadenie do zásuvky, ktorá je súčasfou iného elektrického obvodu ako zásuvka prijímača.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

Poznámka

Všetky zmeny alebo úpravy na tlačiarni, ktoré spoločnosf Hewlett-Packard výslovne neschválila, môžu
anulovaf právo užívateľa na používanie zariadenia.

Na splnenie limitov pre triedu B časti 15 Smernice FCC je potrebné používaf tienený kábel rozhrania.

background image

84 Dodatok A

SKWW