HP LaserJet 1015 Printer - Postup pri opakovanom balení tlačiarne

background image

Postup pri opakovanom balení tlačiarne

Pri balení tlačiarne sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:

Ak je to možné, priložte vzorky tlače a 5 až 10 listov papiera alebo iného média, pri ktorom nastali
s tlačou problémy.

Odpojte a uschovajte si všetky káble, zásobníky a dodatkové príslušenstvo inštalované na tlačiarni.

Vyberte a uschovajte si tlačovú kazetu.

UPOZORNENIE

Poškodeniu tlačovej kazety zabránite, ak ju uložíte do pôvodného obalu alebo ak ju uložíte tak, aby nebola
vystavená svetlu.

Snažte sa používaf pôvodnú škatuľu a obal, v ktorom bola tlačiareň dodaná. Prípadné poškodenie pri
preprave ako následok nedostatočného zabalenia je na vašu zodpovednosf
. Ak už ste pôvodný
obal tlačiarne vyhodili, požiadajte o informácie o opakovanom balení tlačiarne miestnu zásielkovú
službu.

Priložte kompletne vyplnený servisný formulár.

Hewlett-Packard odporúča zásielku poistif.

background image

106 Dodatok C

SKWW