HP LaserJet 1015 Printer - Register

background image

Register 109

Register

B

brožúry, tlač 34

Č

čistenie

dráha médií 48
oblasť tlačovej kazety 46
podávací valček 72
tlačiareň 46

Číslo ii

D

demonštračná stránka 50
dráha médií

hlavný vstupný zásobník 8
prioritný vstupný zásobník 8
vodiace lišty 8
výstupný zásobník 9

dvierka

tlačová kazeta 5, 10

dvojpolohový vypínač 6

E

elektronický pomocník, vlastnosti tlačiarne 14
Energy Star 84

F

formuláre, tlač 26
fólie

pokyny pre používanie 95
tlač 22

funkcie 4

kvalita 4
profesionálna kvalita 4
rýchlosť 4
úspora peňazí 4

G

grafika

chýba 63
zlá kvalita 63

H

hardvérový servis a oprava 103
hlavičkový papier, tlač 26
hlavný vstupný zásobník 5, 8

vkladanie 21

hlavný vypínač 6
hlásenia, tlač 50

CH

chyby, softvér 64
chýba grafika 63
chýba text 63

I

indikátor Vykonať 5
indikátory

Pozor 5
Pripravené 5
stavy svetelných indikátorov 60
Vykonať 5

indikátory Pozor 5
indikátory Pripravené 5
iné tlačové kazety ako HP 40
informačné stránky, tlač 50
informácie, odkazy na vybrané témy 2
internetová podpora 2

K

Karta Dokumentácia (panel nástrojov HP) 54
Karta Riešenie problémov (panel nástrojov HP) 53
Karta Stav (panel nástrojov HP) 53
Karta Výstrahy (panel nástrojov HP) 54
kábel

paralelný 16
USB, 16

kábel USB, pripojenie 16
konfiguračná správa 50
konfigurácia

HP LaserJet 1010 3
HP LaserJet 1012 3
HP LaserJet 1015 3

kontaktovanie HP 106
kryt zásobníka 5
kvalita tlače

deformované znaky 67
nastavenie 37
pokrčenie 67
režim EconoMode 38
sivé pozadie 66
skrútenie 67
svetlá alebo vyblednutá tlač 65
šmuhy od toneru 66
tonerové škvrny 65
tonerový rozptýlený obrys 68
uvoľnený toner 66
záhyby 67
zošikmená strana 67
zvlnenie 67
vertikálne čiary 65
vertikálne opakované chyby 66
výpadky 65

L

licenčná zmluva, softvér 100

background image

110 Register

6.::

M

materiálový bezpečnostný list (MSDS) 86
médiá

čistenie dráhy média 48
odstránenie uviaznutia 69
podporované formáty 93
pokyny pre používanie 94
rôzne médiá 21
technické údaje 92
tlač na vlastný formát média 27
typické miesta uviaznutia médií 69
typy médií, ktoré môžu tlačiareň poškodiť 19
typy, ktorým sa treba vyhnúť 19
vkladanie 21
vyberanie uviaznutej stránky 70
výber 18

N

nastavenia tlače, zmeny 14
nastavenie

kvalita tlače 37
zmena len pre aktuálny softvér 13
zmena východiskového nastavenia pre Windows 98, 2000, ME 13
zmena východiskového nastavenia pre Windows XP 13

nastavenie tlačiarne

Panel nástrojov HP 55

náhradné diely, objednanie 108

O

obálky

pokyny pre používanie 96
tlač jednej obálky 23
tlač viacerých obálok 24

obojstranná tlač 32
odkazy na používateľskú príručku 2
odstraňovanie závad

deformované znaky 67
demonštračná strana 58
chýba grafika alebo text 63
indikátory Pripravené 58
komunikácia medzi tlačiarňou a počítačom 59
konfiguračná stránka, tlač 50
kontaktovanie podpory HP 59
kvalita tlače 59
nastavenie tlačiarne 58
neúplný text 63
Panel nástrojov HP 51
pokrčenie 67
prázdne strany 63
problémy s manipuláciou s papierom 62
problémy so softvérom tlačiarne 64
riešenia 58
sivé pozadie 66
skomolený text 63
skrútenie 67
svetlá alebo vyblednutá tlač 65
šmuhy od toneru 66
tonerové škvrny 65
tonerový rozptýlený obrys 68
uvoľnený toner 66
záhyby 67
zlá kvalita grafiky 63
zošikmená strana 67
zvlnenie 67
vertikálne čiary 65
vertikálne opakované chyby 66
vytlačená stránka a očakávania 59
vytlačená stránka je iná než tá, ktorá je na obrazovke 63
výpadky 65

odstránenie uviaznutia 69
opakované balenie tlačiarne 105
opravy

hardvér 103
kontaktovanie HP 106

ovládač tlačiarne

inštalácia 11
Macintosh 15

ovládače tlačiarne

stránky na prevzatie 2

ovládací panel 7

P

Panel nástrojov HP

Karta Dokumentácia 54
Karta Riešenie problémov 53
Karta Stav 53
Karta Výstrahy 54
nastavenie tlačiarne 55
zobrazenie 51

papier

pokyny pre používanie 94
problémy a riešenia 94
výber 18

paralelný kábel, pripojenie 16
paralelný port 6
podávací valček

čistenie 72
výmena 73

podporované formáty médií 93
podporované operačné systémy 11
port

paralelný 6
USB, 6

Port USB 6
prázdne strany 63
predpokladaná životnosť, tlačová kazeta 42
prehľad, tlačiareň 5
prioritný vstupný zásobník 5, 8

vkladanie 21

prístup, tlačová kazeta 10
problémy s manipuláciou s papierom 62
program ekologického dohľadu nad výrobkami 84
prostredie

technické údaje 80

R

režim EconoMode 38
recyklácia

kam poslať tlačové kazety 85
Program vracania a recyklácie spotrebného materiálu spoločnosti HP 85

rozlíšenie, nastavenie 37
rozšírená záruka 104
ručná obojstranná (tlač na obe strany papiera) 32

S

separačná vložka

umiestnenie 6
výmena 76

servis

hardvér 103
kontaktovanie HP 106

skomolený text 63

background image

6.::

Register 111

softvér

inštalácia 11
licenčná zmluva 100
ovládače tlačiarne, Macintosh 15
podporované operačné systémy 11
problémy 64
stránky na prevzatie 2

spotrebný materiál, objednávanie 107
stavy svetelných indikátorov 60
stránky internetovej podpory 2
stránky s informáciami o tlačiarni

demonštračná stránka 50
konfiguračná správa 50

Súlad s predpismi FCC 83

Š

šetrenie tonerom 43
štítky

pokyny pre používanie 95
tlač 22

T

technické údaje 80

akustika 80
dostupnosť portov 82
elektrotechnické 81
fyzikálne 82
kapacita a výkon 82
médiá 92
prostredie 80

text

chýba 63
skomolený 63

tlač

brožúry 34
demonštračná stránka 50
formuláre, predtlačené 26
fólie 22
hlavičkový papier 26
konfiguračná správa 50
N stránok na list 31
obálky 23
obe strany papiera (ručná obojstranná tlač) 32
štítky 22
tvrdý papier 27
zrušenie tlačovej úlohy 36
viac obálok 24
viac stránok na jeden list papiera 31
vlastný formát média 27
vodoznaky 30

tlač N stránok na list

Windows 31

tlačiareň

čistenie 46
funkcie 4
opakované balenie 105
ovládací panel 7
prehľad 5
pripojenia 16
problémy so softvérom 64
softvér 11
technické údaje 80
vodiace lišty 8

tlačidlo

Zrušiť úlohu 5
Vykonať 5

Tlačidlo Zrušiť úlohu 5
tlačidlo Vykonať 5

tlačová kazeta

čistenie priestoru tlačovej kazety 46
dvierka 5, 10
kam poslať na recykláciu 85
používanie tlačových kaziet iných výrobcov ako HP 40
predpokladaná životnosť 42
prístup 10
uskladnenie 41
záruka 102
výmena 44

toner

čistenie priestoru tlačovej kazety 46
dvierka tlačovej kazety 5
nedostatočný 65
otvorenie dvierok tlačovej kazety 10
rozptýlený obrys 68
šetrenie 43
škrvny 65
šmuha 66
uskladnenie tlačových kaziet 41
uvoľnený toner 66
výmena tlačovej kazety 44

typy médií 21
tvrdý papier

pokyny pre používanie 97
tlač 27

Ť

ťažké médiá, zásady používania 97

U

uviaznutie

odstránenie 69
typické prípady uviaznutia médií 69
vyberanie uviaznutej stránky 70

Z

zákonné vyhlásenia

Kanadské predpisy DOC 88
Vyhlásenie EMI v kórejčine 88
Vyhlásenie o laseri pre Fínsko 89
vyhlásenie o bezpečnosti laseru 88
vyhlásenie o zhode 87

záruka

rozšírená 104
tlačová kazeta 102
Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou HP 101

zásobník

hlavný vstup 5
prioritný vstup 5

zlepšenie kvality tlače 65
zrušenie tlačovej úlohy 36

X

viac stránok, tlač na jeden list papiera 31
vkladanie médií

hlavný vstupný zásobník 21
prioritný vstupný zásobník 21

vlastnosti tlačiarne

elektronický pomocník 14
prístup 13

vlastný formát média, tlač 27
vodiace lišty 8
vodiace lišty, médiá 8
vodoznaky, tlač 30

background image

112 Register

6.::

vstupný zásobník

hlavný 5, 8
plnenie hlavného vstupného zásobníka 21
plnenie prioritného vstupného zásobníka 21
prioritný 5, 8

vyberanie uviaznutej stránky 70
výber papiera a iných médií 18
východiskové nastavenie

kvalita tlače 37

výmena

podávací valček 73
separačná vložka 76

výstupný zásobník 5, 9

background image
background image

www.hp.com

copyright © 2003
Hewlett-Packard Company