HP LaserJet 1015 Printer - Skladnost s pravilnikom FCC

background image

Skladnost s pravilnikom FCC

Ta oprema je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami za digitalne naprave
razreda B, na podlagi 15. dela pravilnika FCC. Te omejitve so namenjene zagotavljanju razumne zaščite
pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih okoljih. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja
radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena in se ne uporablja skladno z navodili, lahko povzroči škodljive
motnje radijskih komunikacij. Kljub temu ni nobenega jamstva, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do
motenj. Če naprava povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega programa (kar lahko ugotovite
tako, da jo izklopite in znova vklopite), priporočamo, da jih skušate odpraviti z enim od teh ukrepov:

obrnite ali premestite sprejemno anteno,

povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom,

priključite napravo na vtičnico, ki je v drugem tokokrogu kot tista, na katero je priključen sprejemnik,

za dodatno pomoč se obrnite na svojega distributerja ali na izkušenega radijskega ali televizijskega
serviserja.

Opomba

Morebitne prilagoditve ali spremembe tiskalnika, ki jih ni odobrila družba HP, lahko povzročijo, da izgubite
pravico do uporabe te opreme.

Da bi izpolnili zahteve za skladnost za naprave razreda B 15. dela pravilnika FCC, morate uporabljati
oklopljeni vmesniški kabel.

background image

84 Dodatek A

SLWW